Hett boligmarked

− Etterspørselen etter boliger i Oslo er fortsatt stor, sier Tormod Boldvik, leder i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF). Prisene på boliger er 7,8 prosent høyere i juli 2012 sammenlignet med juli 2011, ifølge fersk statistikk fra Norges Eiendomsmeglerforbund. 

I juni og juli i år var det det totalt 11 820 boliger til salgs i Oslo på finn.no, mot 5027 boliger i juni og juli i fjor.

Landsgjennomsnittet for alle omsatte boliger på finn.no i juli 2012 var 47 634. Tallet var 47 040 i juli 2011.

I snitt er gjennomsnittsprisen på en bolig i Norge 28 500 kroner per juli 2012. I 2006 var snittprisen 21 000 kroner.

Hittil i år har prisveksten vært på 9,3 prosent for leiligheter i Oslo. For alle eneboliger i landet har veksten i snitt vært på 4 prosent.

Den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen er 6,4 prosent høyere hittil i år enn snittet i 2011.

−Boligmarkedet koker om dagen, og det er vanskelig for 1.gangsetablereren å komme seg inn på boligmarkedet, sier Boldvik.

−Mange unge boligkjøpere får derfor hjelp av foreldrene sine, som ofte har egenkapital i egen bolig. Men det gjelder å være fornuftig selv om man får drahjelp av foreldrene, for å komme seg inn på boligmarkedet. Mitt råd er å vurdere hvert objektet grundig før det legges inn bud, og tenke langsiktlig, og unngå impulskjøp, poengterer Boldvik.

Høy gjennomsnittspris og høy omsetningshastighet

Fortsatt ligger Oslo på topp i landet når det gjelder høyest gjennomsnittlig kvadratmeterpris.

I snitt er kvadratmeterprisen  kroner 42 500  i Oslo for leiligheter i  juli 2012. Til sammenligning var kvadratmeterprisen kroner 39 700 i juli  2011.

I Hedmark er snitt prisen per kvadratmeter 17 000 kroner i juli 2012.

− Folk søker seg til byen, og det er svært populært å bo sentralt, noe som gjør at boligprisene fortsatt er høye i Oslo.

Også når det gjelder omsetningshastighet, ligger Oslo høyt oppe på listen. I snitt tok det 23 dager å omsette bolig i Oslo i juli i år. Dette er  1 dag raskere enn i 2011.

I snitt tar det nå 23 dager å omsette bolig i Oslo, i følge ferske tall fra Norges Eiendomsmeglerforbund.

Sju av ti tror boligprisene vil øke

Innen de neste tolv månedene tror de fleste at prisene fortsetter å øke. Dette er en økning fra tidligere undersøkelser.

I undersøkelsen som er foretatt blant et utvalg på 1900 personer i Norge oppgir 69 prosent at de tror prisene på boligeiendom vil øke de neste 12 månedene, mot 53 prosent høsten 2011, og 55 prosent for ett år siden. 4 prosent tror prisene vil falle, 19 prosent tror prisene vil være uendret, og 8 prosent er usikre.

− Det er interessant å se at forventningene i boligmarkedet øker i en tid med et sterkt fokus i media på høye boligpriser og mulige boligbobler, sier administrerende direktør Stein Drogseth i GARANTI Eiendomsmegling som er ansvarlig for undersøkelsen.

Sterkest prisvekst i Oslo

Det er i Oslo at forventningene om boligprisvekst er sterkest. 82 prosent av Osloborgerne forventer økte priser, en økning på hele 27 prosentpoeng sammenlignet med samme tid i fjor.

Også i Bergen forventer flere enn i resten av landet at boligprisene vil stige, med en andel som forventer prisvekst på 78 prosent. Generelt forventer flere i sentrale områder at boligprisene vil stige sammenlignet med distriktsområder.

−Det er ikke overraskende at det er i storbyene og andre sentrale områder at flest tror på boligprisvekst. Disse områdene er pressområder, preget av stor innflytting og lav boligbygging, sier Drogseth.

Undersøkelsen viser også at 68 prosent mener bolig er den beste langsiktige investeringen for folk flest. Dette er på nivå med tilsvarende undersøkelser fra både høsten 2011 og for ett år siden hvor 67 prosent oppga det samme. 13 prosent foretrekker bankinnskudd, mens 7 prosent mener investering i aksjer eller obligasjoner er den beste investeringen.

Nesten ni av ti nordmenn eier sin egen bolig.

−Det er en av de store suksessene i det moderne Norge, som har bidratt til jevn fordeling av velstand og boligformuer for mange. Boligen er nordmenns største sparebøsse, sier Drogseth.

I Oslo er forventningene om boligprisvekst sterkest. Foto: Colourbox

Leieprisene stiger mest på de små boligene

Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

Månedsleien for boliger steg samlet sett med 0,3 prosent fra 1. kvartal 2012 til 2. kvartal 2012. Ettroms boliger hadde størst endring i leien med en økning på 0,6 prosent, ifølge SSB.

Oslo og Bærum hadde en gjennomsnittlig månedsleie på 9 008 kroner i 2. kvartal. En økning på 0,5 prosent fra 1. kvartal 2012.

Leiemarkedsundersøkelsen (LMU) omfatter både etablerte og nye leiekontrakter. Resultatene fra LMU vil derfor ikke være direkte sammenlignbare med undersøkelser som i all hovedsak bygger på nye leiekontrakter (såkalt markedsleie). Årstallene i LMU blir framskrevet hvert kvartal, basert på utviklingen i indeksen for leie av bolig i konsumprisindeksen.

Svakest økning på mindre steder

I landets minste tettsteder, og spredtbygde strøk, var det svakest økning i den gjennomsnittelige månedsleien. Her økte leiene samlet kun med 0,2 prosent. Månedsleien i disse områdene ligger generelt på det laveste nivået, og var i gjennomsnitt på 4 730 kroner i 2. kvartal 2012.

På landsbasis hadde ettroms boliger den største endringen med en økning i leien på 0,6 prosent fra 1. kvartal 2012 til 2. kvartal 2012. Dernest var det registrert en leieøkning på 0,5 prosent for boliger med to rom.

Med studie-/skolestart i august kommer prisene stil å stige enda mer i det tredje kavtalet.