Eiendom og arv – hva koster det?

Det kan bli dyrt å arve eiendom, særlig gjelder dette for familier med verdifulle hus og hytter og/eller få arvinger.


Foto: Einar Vestheim

Derfor kan det være lurt å få vurdert hvorvidt det er mulig å få redusert arveavgiften, sier sier advokat Lars Marius Holm hos Advokatgruppen Kjelland & Co, og peker på to alternativer som er aktuelle for mange:

* Fordeling av arv og gave på flere mottakere

* Overdragelse av eiendom som gave med påhefte av bo- eller bruksrett

Beløpene gjelder arv fra én arvelater. En arving kan således motta til sammen kr. 500.000 avgiftsfritt i gave eller arv fra sine to foreldre. Arv eller gave som overskrider fribeløpet skal det beregnes arveavgift av. Mottar man i gave eller arv 1 million kroner fra hver av foreldrene, vil man altså måtte betale 228.000 kroner til statskassen. For en fjernere arving vil avgiften utgjøre
kr. 330.000 kroner.

Fordel arven

Mottagelse av arv og gaver utløser arveavgift.
De avgiftssatsene som i dag gjelder er:
Arvebeløp Barn som arver Øvrige arvinger
0-250 000 kr 0 % 0 %
250 – 550′ kr 8 % 20%
Mer enn 550′ 20 % 30 %

Arvespesialisten hos Kjellandgruppen mener at ved å fordele arven på flere mottakere, vil den samlede avgiftsbelastning reduseres fordi at flere arvinger mottar arv innenfor fribeløpet (jfr. ovenfor). Dette kan for eksempel være aktuelt ved overføring av fritidseiendommer eller generasjonsboliger når arvingen har egne livsarvinger.
I slike tilfeller vil eiendommen bli i sameie mellom arvingene, en løsning som normalt forutsetter at arvingene har langsiktige og forenlige interesser mht. bruk av eiendommen. Man bør vurdere behovet for særskilte avtaler om forkjøpsrett, bruk og lignende.

Flere besparelser
– Det kan videre oppnås flere besparelser ved at arvelater overdrar eiendom i levende live med påhefte av bo- eller bruksrett, noe som er særlig aktuelt for fritidseiendommer, sier Marius Holm.
– Verdien av bruksretten kommer da til fradrag i avgiftsgrunnlaget etter nærmere beregningsregler. Dersom, for eksempel, en 60 år gammel kvinnelig arvelater (kvinner har en høyere forventet levealder enn menn) overdrar som gave sin hytte til en verdi av 1.500 000 kroner til sin arving med påhefte av en livsvarig bruksrett, vil avgiftsgrunnlaget reduseres med hele kroner 463.530.
Og fradraget blir større jo yngre arvelateren er.

Boligeiendommer
Holm opplyser at når det gjelder boligeiendommer, så skal det litt mer til for å oppnå fradrag for borett. For at rådigheten av eiendommen i arveavgiftsmessig forstand skal anses overført til mottakeren, er det et vilkår at arvelateren/ giveren har oppgitt den vesentlige rådigheten over eiendommen.
– I tillegg til dette må bruksrettsarealet dessuten ha en fornuftig avgrensning. Dette alternativet kan derfor særlig være aktuelt for generasjonsboliger med flere avgrensede boenheter, sier han.

Søk bistand
Faktisk er det ikke så kostbart å innhente en første vurdering fra en advokat om hvilke muligheter som står til rådighet i det enkelte tilfellet, mener Holm. – Ofte kan det oppnås ikke ubetydelige besparelser i tillegg til at utgifter til juridisk bistand, også kommer til fradrag ved avgiftsberegningen. Advokaten vil også kunne gode gi råd om andre arverettslige spørsmål som oppstår i forbindelse med et generasjonsskifte, noe som svært ofte skjer, sier advokat Holm.