Viktig med sluttdokumentasjon fra håndverkeren

Sluttdokumentasjon fra håndverkeren er viktig. Visste du at du kan miste rettigheter hvis sluttdokumentasjonen mangler?

Krev kontrakt og sluttdokumentasjon fra håndverkeren.

En sluttdokumentasjon fra håndverker på jobben som er gjort er svært viktig. Ikke bare som informasjon om vedlikehold, men også som verdipapir når boligen skal selges videre.

Over halvparten av de spurte i en ny boligundersøkelse blant 3266 boligeiere i Norge er ikke klar over at de kan miste rettigheter ved brann, fuktskader og lekkasjer, om de ikke har sluttdokumentasjon å vise til.

Undersøkelsen er landsdekkende og gjennomført av Vi i Villa, i samarbeid med Norske Rørleggerbedrifters Landsforening (NRL), NELFO, Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund og Norges Byggmesterforbund.

– Undersøkelsen viser at så mange som 8 av 10 boligeiere er klar over at de mister rettigheter som reklamasjons- og forsikringsrettigheter ved brann og lekkasjer dersom de har benyttet svart arbeidskraft, mens bare 46 prosent er klar over at de samme rettighetene kan falle bort dersom de mangler sluttdokumentasjon. Det er urovekkende, og her må begge parter – både håndverkere og boligeiere ta sin del av ansvaret, sier Tor Erik Solberg, sjefredaktør i Vi i Villa.

Han mener håndverkerbransjen må ta selvkritikk på at de ikke uoppfordret gir oppdragsgiver den dokumentasjon vedkommende har krav på, mens oppdragsgiver på sin side har et ansvar for å etterspørre denne dokumentasjonen for å unngå unødvendige konfrontasjoner og problemer ved en senere anledning.

– Jeg vil driste meg så langt som til å si at boligeiere som ikke tar ansvar for å få en sluttdokumentasjon opptrer på grensen til naivt. Hvem ville for eksempel kjøpt en bil, et kjøleskap eller en dyr veske uten å få kvittering for kjøpet? En sluttdokumentasjon fungerer nettopp som en spesifisert kvittering på ditt kjøp av tjenester, og som regel er det snakk om beløp av en viss størrelse, sier Solberg.

Kontraktsslurv
Videre viser Vi i Villas landsdekkende undersøkelse at det også er et stort forbedringspotensial i håndverkerbransjen når det kommer til å skrive kontrakter før arbeidet settes i gang.

3 av 10 boligeiere mener de verken fikk tilstrekkelig informasjon om hvor lang tid jobben ville ta, eller hvor mye det ville koste, sist de benyttet seg av en håndverker. Under halvparten av de spurte fikk en skriftlig kontrakt, og bare 16 prosent av disse fikk kontrakten uoppfordret.

Adm. direktør Tor Backe i NRL reagerer på dette:

– Viktigheten av at det foreligger en skriftlig kontrakt eller avtale mellom håndverker og boligeier før selve arbeidet settes i gang kan ikke understrekes ofte nok.

Erfaringsmessig er begge parter så absolutt tjent med en slik avtale, fordi det i mange tilfeller vil kunne spare dem for mye frustrasjon, pengekrangler og usikkerhet rundt hva som faktisk ble avtalt, sier han.

Selv om det i en del tilfeller kan være vanskelig å forhåndsdefinere omfanget av arbeidet som skal gjøres, anbefaler han likevel alle boligeiere å skaffe til veie en håndverkerkontrakt som minimum inneholder følgende punkter:

  • Et prisoverslag, med hvilke forbehold det skal tas hensyn til dersom prisen avviker fra dette overslaget
  • En liste over alt arbeidet som håndverker skal utføre, vær så detaljert som mulig.
  • Tidspunkt for når arbeidet skal påbegynnes og når det skal ferdigstilles.
  • Eventuelle økonomiske konsekvenser for håndverker dersom datoen ikke overholdes.
  • Hva slags type materialer som skal benyttes.