Trær – også til besvær?

Alt for mange tvister mellom naboer om trær og busker i nabogrensen havner i domstolene. Artikkelen gir en oversikt over de sentrale reglene hvor hva som er lovlig å ha stående i nabogrensen.

Den klassiske tvisten om trær og busker

Grunneier med treet plassert i øst, synes treet er pent og vil beholde treet, men nabo i øst som får treet på vestsiden av sin tomt slik at det skygger mye, vil ha det fjernet. Det er naboloven som regulerer hva du kan ha av trær og busker i nabogrensen.

Utgangpunktet i loven er at ingen må gjøre noe som er urimelig, til skade eller ulempe eller farlig for naboeiendommen, og dette utgangspunktet har også betydning i tillegg til de reglene som spesielt gjelder trær og busker. 

Lovens vurderingskriterier

I loven er det oppstilt det mer spesifiserte vurderingskriteriet at treet må, for å være ulovlig, være til «skade eller særlig ulempe». Eksempler på skade og ulempe er hvis treet kan falle ned og skade eiendom eller mennesker, skygger for vekst av planter, nedfall fra treet ol.

Det følger av vilkåret «særlig ulempe»» at rene bagatellmessige ulemper ikke rammes av bestemmelsen. For trær som  stenger for utsikt eller sol, skal det en del til før dette innebærer at treet er i strid med loven.

Videre angir loven at det er et kriterium i vurderingen hvilken betydning treet har for eieren. I dette ligger både økonomiske og ikke-økonomiske interesser. 

Trær som er i strid med loven, kan naboen krevet at eier kapper slik at det ikke lenger er i strid med loven. En beskjæring av høyde eller omkrets av treet kan altså være tilstrekkelig – dette i motsetning til felling av hele treet. 

Grener og røtter

Grener og røtter som til særlig ulempe eller skade for naboen, og som stikker over nabogrensen har naboen rett til å kreve fjernet i henhold til nabogrensen. Røtter som går over grenselinjen og som er til særlig ulempe eller skade kan fjernes uten varsel. 

Hekker

Hekker som er under 2 m er ikke i strid med loven. Hekker som fungerer som nabogjerde, reguleres av ikke av naboloven, men av  grannegjerdeloven som angir at gjerdet skal være slik at «det ikkje er uturvande eller til ulempe eller lyte på granneeigedom.» Med unntak av vilkåret om maks. høyde på treet på en tredjedel av avstanden til naboen, blir vurderingstemaet i noenlunde samme gate som etter naboloven. Trær eller hekker som er i strid med naboloven, plikter eieren å kutte.

Ikke ta loven  i egne hender

Selv om du er irritert over treet someksempelvis tar alle kveldssolen i hagen din, så er det ikke lurt å felle treet selv da dette kan bli veldig dyrt både i form at erstatning for treet og eventuelle saksomkostninger til domstolen og motpart.