På tide å planlegge vårens prosjekter

De fleste føler nok at vårsesongen er langt unna, men for dem som har lyst til å bygge nytt når sola begynner å varme igjen er det ingen tid å miste. Advokat Vegard Syvertsen gir deg oversikt over de viktigste byggesaksreglene.

Tema for denne artikkelen er å gi en kort innføring i de mest sentrale, herunder praktiske bygningsbestemmelsene (byggesaksreglene) i plan- og bygningsloven, som påvirker eller setter skranker for grunneiers utnyttelse av grunnen. 

Loven skiller kort fortalt mellom tiltak som:

  • Krever søknad og tillatelse, og har krav om ansvarlig foretak.
  • Krever søknad og tillatelse som kan forestås av tiltakshaver.
  • Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse.

Noe som er likt for alle reglene for byggverkets plassering og avstand til nabogrensene, det vil si minimum fire meter. Kommunen kan imidlertid godkjenne en kortere avstand ved oppføring av garasje, uthus og lignende mindre tiltak.

1. Tilbygg og påbygg

Oppføring, tilbygging, påbygging på hus og hytte (bygning) krever søknad fra tiltakshaver og tillatelse fra kommunen. Prosessen må håndteres av foretak med ansvarsrett.

Andre tilfeller hvor de samme kravene gjelder er vesentlige endringer eller vesentlige reparasjoner av bygning og anlegg. Større ombyggingsarbeider omfattes mens ordinær oppussing faller utenom.

2. Under 70 m2.

Tilatk som krever søknad og tillatels, men som kan forestås av tiltakshaver, det vil si som ikke krever foretak med ansvarsrett, er blant annet mindre tiltak på bebygd eiendom; for eksempel et enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m2 og; en enkelt frittliggende bygning som ikke skal brukes til beboelse, og hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 70 m2 (feks en garasje).

3. Under 15 m2

Når det gjelder tiltak som ikke krever søknad og tillatelse, vil dette omfatte mindre frittliggende bygning på bebygd eiendom som ikke skal brukes til beboelse, med areal under 15 m2 – typisk et  dukke hus eller en redskapsbod.

Mindre tiltak i «eksisterende bygning» for eksempel flytting av lettvegger, er en annen gruppe tiltak som ikke krever tiltak og tillatelse.

Mindre tiltak utendørs kan også utføres uten forutgående søknad og tillatelse, som eksempel kan nevnes; mindre forstøtningsmur på inntil 1,0 m høyde, hundegård  og kaninbur.

Hva med fasadearbeider?

Kan man male huset uten å søke? Fasadearbeider som ikke innebærer vanlig vedlikehold er søknadspliktig – for eksempel bygningsmessige inngrep som innsetting av nye vinduer og dører, eller endringer bygningskonstruksjon. «Vesentlig terrenginngrep» er også søknadspliktig; utgraving og oppfylling.