Hva bør sluttdokumentasjonen inneholde?

Hva bør sluttdokumentasjonen inneholde?

Sørg for å få en utfyllende sluttdokumentasjon etter oppdraget er fullført. Foto: Colourbox

– Veiledningen til teknisk forskrift gir indikasjoner om hva en sluttdokumentasjon bør inneholde. For tekniske installasjoner – f.eks. for et sanitæranlegg i en bolig – har NRL utviklet en egen DV-instruks (drift og vedlikehold) som våre medlemsbedrifter bruker. NRL ønsker i fremtiden å legge større fokus på dokumentasjonsdelen i tillegg til drift og vedlikehold, sier Oddgeir Tobiassen, fagsjef i Norske Rørleggerbedrifters Landsforening – VVS.

Dokumentasjonsdelen
Sluttdokumentasjonen bør som et minimum gi en oversikt over hva som er levert av komponenter og utstyr, og hvor de er montert.

Driftsdelen
Sluttdokumentasjonen bør innholde en plan om hvordan bygget eller det tekniske anlegget skal driftes når prosjektet er ferdigstilt:

– En plan over de eventuelle prøvings- og kontrollprosedyrene med tidsplan og ansvarsfordeling.
– Hvilke instrukser og hva slags opplæring som skal gis til brukerne av bygningen

Vedlikeholdsdelen
Vedlikehold er nødvendig for å holde bygningen eller de tekniske installasjonene i god stand. Sluttdokumentasjonen kan derfor gjerne inneholde:

– orientering om eiendom eller anlegg
– beskrivelse av de ulike systemenes funksjon
– apparat- og komponentfortegnelse
– tegningsgrunnlag og beskrivelse av innstillingsverdier for de tekniske installasjonene
– instrukser som angir funksjoner, feilindikering og feilsøking
– renholdsinstrukser
– instrukser for forebyggende og opprettende vedlikehold
– instrukser for oppfølging av anleggene, f.eks. energiforbruk
– leverandør- og serviceoversikt