Slik leser du takstskjemaet

Takstskjemaet har ord og uttrykk det kan være lett å snuble i. Her gir vi deg en litt forenklet oversikt over ha de ulike ordene betyr.

 • Festet tomt – betyr at boligen ikke er oppført på eiet tomt, men på leid tomt. En festeavtale ligger til grunn.
 • Heftelse eller servitutt – en forpliktelse eller rettighet som påhviler og følger eiendommen, f.eks. pantsettelser, utlegg, borett, forkjøpsrett, eller avgitt adkomstrett over eiendommen.
 • BTA/Bruttoareal – boligens areal regnet fra ytterveggens utside. Boder etc. regnes med i en bruksenhets areal når den befinner seg i direkte tilknytning til bruksenheten. Likeså balkong, veranda. Fellesrom i blokker og lignende måles ikke med i den enkelte bruksenhets areal.
 • BRA/Bruksareal – boligens areal målt på innsiden av ytterveggene.
 • BRA pri – (ny) Bruksarealet av boligens primære deler (normalt rom for varig opphold etc)
 • BRA sek – (ny)Bruksarealet av boligens sekundære deler.
 • NTA/Nettoareal – innvending areal av et rom eller samling av rom.
 • Felleskostnader – driftskostnadene i sameie aksje- eller borettslag. Fordeles til aksje-/andelseierne eller seksjonseierne etter gitt fordelingsnøkkel (betegnes andel felleskostnader).
 • Driftsutgifter/årlige kostnader – hva det koster eier å drifte boligen, så som årlige kostnader til forsikring, kommunale tjenester, vedlikehold av boligen,og eiendomsskatt.
 • Byggekostnader – hva det koster å bygge en tilsvarende ferdigstilt bolig, inkludert offentlige gebyrer og mva.
 • Tomteverdi – markedspris for tomt inkludert utgifter til opparbeiding, vei, vann, avløp osv. Andre ting av varig verdi på tomta regnes også med, som f.eks. gjerde, flaggstang og støttemurer.
 • Verdireduksjon – fradrag for slitasje, elde og ukurans.
 • Teknisk verdi – byggekostnad, minus verdireduksjon, samt tomteverdi.
 • Salgsverdi/Markedsverdi – antatt verdi markedet vil være villig til å betale for eiendommen, sett ut fra boligens beliggenhet, standard og tilsvarende salg i området.
 • Låneverdi – anbefalt grunnlag for langsiktig lån på eiendommen.

  Kilder www.ntf.no, www.nito.no/takst, www.netteiendom.no