Kjenner du til matrikkelen?

Matrikkelen er et av landets viktigste register, men mange er ikke klar over hvor stor nytte de kan ha av det.

Alle kjenner folkeregisteret, og mange kjenner til enhetsregisteret, men for mange er matrikkelen mer ukjent.

Matrikkelen er det tredje av landets grunndataregistere, og er Norges offisielle eiendomsregister. De fleste av oss vil i løpet av livet ha behov for å hente ut opplysninger herfra.

Dette inneholder matrikkelen

Alle eiendommer har et matrikkelnummer, som består av gårds- og bruksnummer. Matrikkelen gir opplysninger av teknisk art, enten det er romfordeling eller bruksområder. Men den gir også mange andre nyttige opplysninger, for eksempel om eierforhold som ikke er tinglyste. 

Du kan også få vite om det er registrert grunnforurrensing på en tomt eller om det er verneverdige kulturminner på eiendommen. Dette er nyttig informasjon ved kjøp av eiendom, og nødvendigvis ikke opplysninger du får automatisk av megler. 

En opplysning som er nyttig å ha kjennskap til før man kjøper bolig, er om nåværende eier leier ut deler av huset uten at det er foretatt en bruksendring i matrikkelen. Da er det ikke lovlig. Slik informasjon skal alltid ligge i registeret.

Matrikkelen kan også gi informasjon om pålegg som gjelder bruk av grunn eller bygninger og om private avtaler som fortsatt kan være rettslig bindende.

Matrikkelen har en flere hundre år lang historie i Norge, men innholdet er blitt endret flere ganger. Sist ved den nye Matrikkelloven som trådte i kraft i 2010.

Det er kommunene som forvalter matrikkelen.

Mer informasjon om matrikkelen finnes på www.matrikkelen.no (Kartverket)og www.infoland.no (betalingstjeneste)