Eierskifteforsikring – Tryggere bolighandel

Om lag 80  prosent av alle boligselgere her i landet velger å tegne eierskifteforsikring for å sikre seg mot erstatningskrav fra kjøper vedrørende skjulte feil og mangler på eiendommen ved boligsalg.

Selger plikter å opplyse om kjente feil og mangler ved boligen før boligsalg, ifølge avhendingsloven. Opplysningsplikten er svært streng, og eventuelle negative forhold ved boligen skal frem i lyset, slik at kjøper vet hva han får og ikke har urealistiske forventninger til eiendommen, i forbindelse med kjøp.

−  Eierskifteforsikring er en økonomisk sikkerhet for selger i forhold til  reklamasjonskrav fra kjøper som gjelder skjulte feil og mangler ved eiendommen. Dette er  feil som selger ikke var klar over før salget  av boligen til kjøper, sier Rune Eriksen, markedssjef i Norwegian Broker AS.

Mange av reklamasjonskravene i forbindelse med boligsalg som ender med en utbetaling dreier seg om fukt- og fuktrealiterte skader.  Det kan være skader på bad, lekkasjer fra tak og defekte dreneringer.

Fuktskader i bygningskonstruksjonen er ofte vanskelig å oppdage, og er eksempel på skjulte feil og mangler, som selger vanskelig kunne være kjent med.

Det er flere fordeler med eierskifteforsikring for selger ved boligsalg, blant annet:

  • Selgers økonomiske ansvar er etter avhendingsloven forsikret. Å tegne forsikring er eneste måte selger kan gardere seg mot ubehagelige krav fra boligkjøper.
  • Ingen kan se hva som er bak veggen.
  • Utbetalinger til en kjøper for mangler ved eiendommen skjer fra selskapet, og selger betaler ingenting.
  • Selskapet håndterer kravet fra kjøper, på selgers vegne. Selv om kjøpers krav viser seg å ikke utgjøre et ansvar for selger, er det en verdi i seg selv å kunne  overlate håndteringen av saken til selskapet. Advokatbistand er også inkludert i forsikringen.
  • Forsikringsselskapet vil ta seg av saken og gjennomføre all nødvendig saksbehandling som følger i kjølvannet av en klage fra kjøper.
  • Selger er alltid ansvarlig overfor kjøperen etter avhendingsloven, men slipper å forhandle direkte med kjøperen, da forsikringsselskapet tar seg av dette.
  • Selger kan bli ansvarlig for feil i alle dokumenter kjøper mottar, også takstrapporten, selv om han selv ikke var klar over feilopplysningen.
  • Kjøperen kan på sin side forholde seg til en solvent motpart som foretar en objektiv vurdering av kravet.

Prisen på forsikringen for en vanlig enebolig som selges for om lag 3 000 000 vil være ca 14 500 kroner.  Forsikringen gjelder for fem år, som er reklamasjonstiden for boligkjøp i henhold til avhendingsloven.

20 prosent klager på boligkjøpet

Av alle som selger bolig, er det om lag 20 prosent som mottar klage på bolighandelen fra kjøper etter at salget er foretatt.

En god del av klagene som mottas fra kjøpere, gjelder forhold som ikke utgjør en mangel i henhold til avhendingsloven, og som ikke gir kjøper rett til prisavslag eller erstatning. Mindre feil som løse skap og skuffer tilfredsstiller sjelden krav på erstatning.

Det er i hovedsak skjulte og vesentlige feil og mangler som dekkes av forsikringen. Avhendingsloven regulerer forholdet mellom kjøper og selger. Forsikringsvilkårene er bygget på lovverket.

De fleste boliger selges i dag ”som de er”. Dette innebærer i utgangspunktet at all risiko for mangler ved boligen er overført til kjøper. Det vil likevel være en mangel ved eiendommen dersom selger har tilbakeholdt opplysninger (avhl. § 3-7) eller selger har gitt uriktige opplysninger (avhl. §3-8) eller det foreligger vesentlige skjulte feil ved boligen (avhl. § 3-9,2pkt.)

Når det foreligger en mangel etter avhendingsloven vilforsikringsselskapet foreta en utbetaling til kjøper.

Fakta om eierskifteforsikring:

Om avhendingsloven: I § 3-7 og § 3-8 heter det at dersom selger har tilbakeholdt vesentlige opplysninger, eller gitt uriktige opplysninger av vesentlig betydning for handelen, så kan kjøper påberope seg en mangel. Det kan han også dersom det foreligger skjulte feil som tilsier at boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper kunne forvente, jmf. Avhendingslovens § 3-9, 2. ledd.

Dette må selger passe på ved eierskifteforsikring:

Forrut for tegning av eierskifteforsikring, må det alltid fylles ut ett egenærklæringsskjema. Det er her vikitg at alle opplysninger i egenerklæringsskjemaet er riktige. Er man i tvil om noe, må dette komme frem.

Hvis selger skal benytte forsikringen, må han ikke selv forhandle med kjøper om mangelkravet.

Når selger har mottatt reklamasjonskrav fra kjøper, må han oversende dette til forsikringsselskapet så snart som mulig etter at han mottok dette fra kjøper, og senest innen et år, ellers mister selger retten til å benytte forsikringen. Dette er det samme som ved all annen forsikring.

Dette må kjøper passe på ved eierskifteforsikring:

Reklamasjonen skal fremsettes skriftlig innen rimelig tid etter at kjøper har oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, og senest innen fem år etter.

Vær oppmerksom på at reklamasjonsfristen begynner å løpe når forholdet er oppdaget. Det er svært viktig å reklamere så snart som mulig for å avbryte reklamasjonsfristen.

I reklamasjonen må det stå hva kjøper mener er avvik fra det avtalte. Videre må han fortelle om han ønsker å gjøre avtalebruddet gjeldene. Kjøper må også dokumentere sitt krav. En slik dokumentasjon vil vanligvis være en uttalelse fra en takstmann og/eller annen fagkyndig ekspertise.

Kilde: Forbrukerrådet, www.forbrukerportalen.no