Vann til oppvarming

Stadig flere vurderer å legge vannbåren varme inn i boligen. En tredjedel av oss velger denne løsningen for oppvarming.

Fra politisk hold er det også ytret et ønske om økt utbygging av vannbåren varme fordi det vil kunne bidra til at vi bruker mindre strøm. Men hva innebærer egentlig denne oppvarmingsformen? Er det en fornuftig økonomisk investering, og hva bør du tenke på hvis du vurderer vannbåren varme?

Hva er vannbåren varme?
Vannbåren varme er et distribusjonssystem for å varme opp boligen. Systemet fungerer ved at oppvarmet vann transporteres i rør rundt i boligen. Selve oppvarmingen skjer gjennom radiatorer eller rørslynger i gulvet.

Energifleksibilitet
Vannbåren varme er kun et distribusjonssystem for varme og ikke en energikilde i seg selv. Man kan imidlertid ta i bruk en rekke energikilder for å varme opp vannet. Mulighetene strekker seg fra bruk av strøm til biobrensel, olje/gass, varmepumper (som krever strøm) og fjernvarme. Fleksibiliteten i valg av energikilde er en fordel som ofte trekkes frem i forbindelse med vannbåren varme. Dette fordi man til enhver tid kan benytte seg av det brenselet som er billigst. Det må likevel understrekes at bruk av de ulike energikildene kan kreve ulike brenselskjeler, eventuelt fjernvarmetilknytning. Dette er systemer som kan kobles på det vannbårne systemet i ettertid.

Energibruk
Det finnes egenskaper ved vannbåren varme som tilsier at energiforbruket både kan bli lavere og høyere enn andre oppvarmingsløsninger. Varm luft stiger alltid oppover. Ettersom vannbåren gulvvarme, på lik linje med elektriske varmekabler, avgir varmen nedenfra, er det vanlig å anta at man kan klare seg med mindre tilført energi, uten at det oppleves som kaldere. Den beste komforten, uavhengig av oppvarmingssystem, oppleves trolig når temperaturen på de ulike flatene i rommet er forholdsvis lik. Derfor vil de ulike løsningene kunne virke forkjellig i ulike situasjoner, for eksempel med hensyn til utetemperatur og trekk.
Registreringene til det såkalte Bygningsnettverket viser at forbruket er lavere i bygg med elektrisk romoppvarming enn der de har et alternativt oppvarmingssystem. Det kan være flere grunner til dette, for eksempel at selve reguleringen av systemet tar lengre tid. Man må for eksempel lufte for å få temperaturen ned på et behagelig nivå når solen kommer frem. Nye anlegg kan gjøres bedre enn eldre, akkurat hvor mye er ikke lett å si. Vannbåren varme har i større grad enn strøm vært fellesmålt. Det gir lite incentiv til energiøkonomisering i forhold til individuell måling av energiforbruket. Elektriske ovner er raskere å regulere, noe som gjør at slike tap blir mindre.

Komfort og inneklima
Mange forbinder vannbåren varme med høy komfort. Men det finnes altså ulike former for vannbåren varme. Radiatorer har fordeler når det gjelder å stoppe ”kaldras” fra vinduer eller kalde vegger når utetemperaturen synker. De fleste oppfatter gulvvarme som meget komfortabelt på badet, og også andre steder, avhengig av situasjonen.
Vannbåren varme forbindes gjerne med godt inneklima fordi radiatorer og gulv holder en forholdsvis lav overflatetemperatur. Det reduserer eventuelle problemer knyttet til støvforbrenning som kan oppstå ved bruk av enkelte typer elektriske gjennomstrømningsovner. Valg av oppvarmingsløsning er en avveining, ikke minst når det gjelder kostnader.

Økonomi
Installasjon av vannbåren varme medfører normalt en betydelig investeringskostnad og er derfor i utgangspunktet mest aktuelt i nye boliger, eventuelt ved større rehabiliteringsprosjekter, og der man har en eller annen form for vannbåren varme allerede. Foruten investeringen, kommer utgifter til service og vedlikehold. For at investeringen skal være lønnsom, må man kunne spare den inn gjennom for eksempel reduserte strømregninger. Lønnsomheten er avhengig av hvor mye varme man trenger. Jo lavere oppvarmingsbehovet i boligen er, desto mindre kan man betale. Bedre utforming av boligen, tilleggsisolasjon, energieffektive vinduer og andre energi-økonomiserende tiltak er derfor de viktigste konkurrentene om pengene når man vurderer vannbåren varme. Strøm må man ha i alle fall. Derfor er spørsmålene du bør stille: Hva blir merkostnaden for vannbåren varme, sammenlignet med for eksempel en helelektrisk løsning, hvor mye varme trenger vi egentlig, hva blir driftsutgiftene for ulike løsninger og hva blir prisen på strøm og brensel i fremtiden?

  Hva er vannbåren varme
 
  • Vannbåren varme er et oppvarmingssystem som består av et fast varmedistribusjonsnett, enten med varmerør i gulvene eller i stående eller veggmonterte radiatorer.
  • Et vannbårent ppvarmingssystem kan benytte alle kjente energikilder. Både olvarme, varmepumpe, biobrensel, olje, gass, fjernvarme og elektrisitet er aktuelle energikilder i en armesentral for vannbåren varme.
  • Systemet kan benyttes både til romoppvarming og oppvamring av tappevann.
  • Myndighetene har som mål at det skal bygges ut vannbåren varme basert på nye fornybare energikilder tilsvarende 4 TWH (milliarder kWH) innen 2010.