Smart og energivennlig ferdighus

Med Smålandsvillaen ligger husprodusenten Myresjøhus i forkant av myndighetenes nye energikrav.

Smålandsvillaen ligger i forkant av myndighetenes krav, og kan allerede tilby ferdighus som oppfyller de nye forutsetningene (Foto: Produsentene)
Smålandsvillaen ligger i forkant av myndighetenes krav, og kan allerede tilby ferdighus som oppfyller de nye forutsetningene (Foto: Produsentene)

Nye retningslinjer fra myndighetene gir ferdighusprodusentene en frist på to år til å levere hus tilpasset de nye energikravene. Det er direktiver fra EU som danner grunnlaget for endringen,men hvert enkelt land står fritt til å tilpasse de nye reglene i forhold til geografi og klimatiske forhold.

For Norges vedkommende går de nye kravene på husets tetthet, og berører isolasjon i bjelkelag, tak og vegger i tillegg til kvaliteten på vinduene.

– Heldigvis oppfyller våre hus disse kravene allerede. Vi slipper derfor å prosjektere om våre boliger i motsetning til konkurrentene, sier Øystein Hjelseth i Myresjøhus AS.

– Når vi vet at 40 prosent av Norges energiforbruk går gjennom boligen, vil de nye retningslinjene føre til en kraftig reduksjon av strømforbruket på landsbasis. For hver enkelt huseier betyr det lavere kostnader. Ser vi til vårt nærmeste naboland har de faktisk strammet inn ytterligere. Et hus skal ha et strømforbruk til som står i forhold til antall kvadratmeter gitt i antall kW. Dette forbruket skal dokumenteres og etterprøves hvert år. Alt som går til oppvarming skal måles med egne målere. Da gjelder det å ha et hus som er utstyrt med tilstrekkelig isolasjon, understreker Hjelseth.

Bygges på fabrikk
Nå er det ikke bare det rent isolasjonsmessige som er spesielt med Smålandsvillaen.Myresjøhus er den husprodusenten som har arbeidet lengst med modulbaserte hus, hele 80 år. Denne erfaringen har de tatt med seg videre til Smålandsvillaen. Husene bygges ferdig på fabrikken, og leveres på byggeplass i moduler på 12 meter x 4,20 med en høyde på 2,70. Der blir de montert, en jobb som går unna på en dag.

– Det betyr at huset er helt tørt når det er ferdig i motsetning til andre hus som har blitt utsatt for både regn og sludd under byggeprosessen.

Dette betyr et helsemessig godt hus som fungerer bedre i forhold til allergier og luftveissykdommer.

Det er også flere spesialiteter som følger med en Smålandsvilla. Huset er utstyrt med et avansert ventilasjonsanlegg der gjenbrukt luft benyttes til å varme opp vannet i kombinasjon med en elektrisk varmepumpe, et luft til vann system. Hvis strømprisene skulle eksplodere, kan dette erstattes med en oljetank, jordvarmeanlegg eller pelletskjele.

– Når dette kombineres med 24 cm isolasjon i vegg, 35 cm i tak, 30 cm i gulv og 3-lags isolerglass med en u-verdi på 1,0 blir det et svært energivennlig hus. I tillegg tilsier dagens kapasitet at den som velger en Smålandsvilla kan ha et nøkkelferdig hus på plass få uker etter at byggesøknaden er godkjent. Og ikke minst er Smålandsvillaen et billig alternativ. Nøkkelferdig kommer det på 1,1 mill, informerer Hjelseth.

Nye isolasjonskrav for nybygg 
I innledningen til et informasjonsskriv fra Kommunal- og regionaldepartementet heter det:

Nye energikrav til nybygg er på plass fra 1. februar 2007. Disse innebærer en skjerping i forhold til dagens krav på cirka 25 prosent. Dette er et viktig miljø- og klimapolitisk tiltak, og det er også privatøkonomisk lønnsomt.

Med de nye energikravene vil vi fra første år spare 400 – 450 millioner kilowatt-timer, noe som tilsvarer det årlige energiforbruket for cirka 20 000 boliger. Etter ti år tilsvarer den årlige sparingen omtrent det Norge importerer av kraft i et normalår eller energiproduksjonen i et gjennomsnitts gasskraftverk. I tillegg kommer sparingen som skjer når folk etterisolerer og pusser opp i eksisterende bygningsmasse.

Energibruken i bygningsmassen står for betydelige CO2- utslipp ifølge Lavutslippsutvalgets rapport fra høsten 2006. Redusert energibruk bidrar med andre ord til oppfyllelse av Norges Kyoto-forpliktelser. For å gi byggenæringen tid til å omstille seg, blir det en overgangsperiode på 2 år der nye og gamle krav gjelder side om side.

Info om Smålandsvillaen finner du på www.myresjohus.no