Sjekk at pipa er brannsikker

Ta en pipesjekk på huset ditt – nå i fyringssesongen – for å sikre at du hverken fyrer for kråka eller fyrer med høy risiko.

Gamle eller feilmonterte skorsteiner kan ha redusert sikkerhet.

Skorsteiner er som alle andre byggevarer ikke evigvarende og svekkes etter hvert.

Er du usikker på om skorsteinen er trygg, kontakt det kommunale brann- og feiervesenet eller et firma som rehabiliterer skorsteiner.

Smarte piperåd:

• Oppdager du sotbrann, steng straks alle ovnsventiler og luker som fører til skorsteinen.

• Vær spesielt oppmerksom på peisspjeld – spjeldet må selvsagt ikke stenges hvis det fyres i peisen.

• Hold godt øye med loft og kjeller.

• Vær oppmerksom på eventuell røykutvikling ved etasjeskillene og andre steder der treverk og annet brennbart materiale kommer inn til skorsteinen.

Dette må du huske hvis brann oppstår:

• Slokkingen bør du overlate til brannvesenet.

• Ring nødnummer 110.

• Er det langt til nærmeste brannvesen, kan du prøve å slokke med et pulverapparat.

• Åpne sotluka i bunnen av skorsteinen forsiktig og styr slangen fra apparatet inn i skorsteinen. Trykk inn utløseren. Lukk igjen luka.

• Etter brannen må skorsteinen kontrolleres av brann- og feiervesenet.

• Forsikringsselskapet ditt bør også varsles.

Ventilasjon

• Fyring krever luft.

• Pass på at luftventiler i vegger og vinduer er åpne.

• Hvis det lett kommer røyk inn i rommet mens du fyrer, forsøk å åpne et vindu.

• Forsvinner røyken, er det et tegn på at det kan være for få ventiler i boligen og at flere bør settes inn.

Fersk brannstatistikk:

• I slutten av 2012 var 26 personer registrert omkommet i brann, ifølge tall fra DSB. Det er ti færre branndøde enn på samme tid i fjor.

• I 2011 var det 46 omkomne i brann i Norge.

• Vi må helt tilbake til 1966 for å finne et år med færre branndøde.

Økt bevissthet rundt brann

• Økt interesse for forebyggende brannvern med Brannvernuka som utfører Nasjonal brannøvelse – en årlig kampanje som drives i regi av Norsk brannvernforening, If Skadeforsikring og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er med å gi flere mennesker mer kunnskap om brannvern.

• Nærmere 600 000 mennesker gjennomførte brannøvelse i løpet av september, dette vitner om at brannsikkerhet er høyt prioritert både i næringslivet, blant helseforetak, skoler og barnehager. Men potensialet er enda større. Målet for neste år må er å få enda flere familier til å holde brannøvelse hjemme hos seg selv.

Kilder, Norsk Brannverforening, If og DSB.