Vil ha mer solenergi i Norge

Flere barriere hindrer større bruk av solenergi i Norge. Nå foreslår Sintef Byggforsk en rekke tiltak for å endre på det.

Solenergi er per i dag lite utbredt i Norge. Norske leverandører oppgir at det i 2008 ble montert ca 1400 m2 solfangere og ca 2000 m2 i 2009, men potensialet for å ta i bruk solenergi er betydelig større.

Barrierer
I den ferske rapporten Mulighetsstudie – solenergi i Norge vises det til at det er flere barrierer som hindrer større bruk av både solvarme og solstrøm i Norge. Rapporten er en oppsummering av et prosjekt KanEnergi og SINTEF Byggforsk har utført på oppdrag av Enova.

– Store investeringsbehov og svak lønnsomhet er en hovedbarriere. Især for solstrøm er konkurransedyktigheten såpass svak at teknologien primært egner seg der nettilknytning ikke er mulig, eller der brukeren ønsker en spesiell profilering for eksempel på bygningsfasader, skriver forfatterne av rapporten.

Ikke nok kunnskap
Mangel på kunnskap er en annen årsak til at solenergi ikke har tatt av i Norge ennå.

– Norske leverandører av solvarmeanlegg er relativt små, har begrensede ressurser, og i noen tilfeller begrenset erfaring og kompetanse. Begrenset markedsføring av solvarme fører igjen til svak kunnskap blant potensielle brukere, og dermed også svak etterspørsel, hevder forfatterne.

Større potensial: Mulighetene innen solenergi er ikke godt nok utnyttet ennå.

Mulighetene innen solenergi er ikke godt nok utnyttet ennå.

Støtteordninger
Nå foreslår Sintef Byggforsk en rekke tiltak for å øke bruken av solenergi i Norge. Bedre støtteordninger, økt kunnskaps- og informasjonsspredning, utvikling, realisering og dokumentasjon av gode forbildeprosjekter i sentrale regioner av landet samt oppbygging av solenergiklynger for å skape faglig sterke aktører som kan fungere som forbilder for resten av landet er oppskriften.

– Støtteordningen til solenergi har i følge Enovas egen undersøkelse hatt utløsende effekt, og bidratt til bygging av nye solvarmeanlegg. Spørsmålet er om støtteordningen bør gjøres enda mer attraktiv i tråd med anbefaling til Norsk solenergiforening, samt utvides til å gjelde kombinasjonsløsninger og større anlegg.

Solvarme og bioenergi
De nevner også kombinasjonen solvarme og bioenergi som en faktor.

– En viktig nisje for utnyttelse av solvarme vil være i kombinasjoner med bioenergi, spesielt i husholdninger som har ved- eller pelletsfyrte varmeanlegg fra før. Her vil anleggseierne verdsette å slippe å fyre store deler av sommerhalvåret.