Fornybar energi er fremtiden

Norske myndigheter vurderer nå at all fremtidig nybygging skal skje på passivhus/aktivhus-nivå senest år 2020. Ved å velge en løsning med fornybar energi vil du få så vel svært lave energikostnader som et behagelig innemiljø.

Enova, et statsforetak som eies av Olje- og energidepartementet, støtter bygging av passivhus og lavenergiboliger, fordi norske myndigheter mener det er viktig å få lagt om energiforbruket til bærekraftige løsninger.

Fornybar energi er et begrep som omfatter energi fra kilder som har en kontinuerlig tilførsel av ny energi, og ikke kan tømmes innenfor tidsrammene som er gitt av menneskehetens tidsskala. De fornybare energikildene som er mest relevante for oss i Norge er solenergi, vindkraft og bioenergi.

Solvarme

Bevisst bruk av solenergi er i Norge er i dag beskjeden. Vi skiller mellom passiv og aktiv solvarme. Passiv solvarme er knyttet til bruk av bygningskonstruksjoner for å utnytte solenergi som stråler mot en bygning til oppvarming, lys eller kjøling.

Aktive solvarmeanlegg består av en solfanger som absorberer solstrålingen, et varmelager for lagring av varmen til perioder med lav innstråling og et varmefordelingssystem i bolig.

Fordeler:

• Solenergien er gratis

• Fornybar energikilde

• Tilgjengelig overalt

Ulemper:

• Ikke stabilt

• Relativt ueksploatert i Norge

• Trenger støtte fra annen kilde

Vindenergi

Norge har enorme vindressurser som nesten ikke er utnyttet. Satsing på vindkraft har potensiale å skape mange nye arbeidsplasser og gi inntekter til fellesskapet. Statkraft eier og driver så langt tre vindparker; en i Norge, en i Sverige og en i Storbritannia.

Vindenergi er den energien vi finner i luft som er i bevegelse. Vindkraft er en fornybar energikilde som menneskene har utnyttet i tusenvis av år.

I dag brukes en ny type vindmøller, kalt vindturbiner, som genererer elektrisk energi.

Fordeler:

• Vind er en fornybar ressurs

• Vind er tilgjengelig over alt

Ulemper:

• Støyende

• Kan skjemme landskapet

• Farlig for fuglelivet

Bioenergi

Bioenergi er energi som kommer fra organisk materiale som trevirke, matavfall og kloakk. Både i Norge og globalt er vanlig vedfyring den mest brukte formen for bioenergi, men bruken av bioenergi i mer foredlede former, som biopellets, biogass og biodrivstoff til kjøretøy, øker i omfang.

Fordeler:

• Biomasse finnes i overflod i mange land i verden.

• Bioenergi er fornybar, lettere sagt evigvarende.

• Maskinene som bearbeider og forbrenner biomassen er både enkle og rimelige.

Ulemper

• Bruk av bioenergi fører til noe lokal forurensning.

• Biomasse inneholder mindre energi per volum- og masseenhet enn fossile brensler.

Hva er passivhus?

Passivhus er meget godt isolerte hus med minimalt behov for oppvarming. Det totale energibehovet ligger på nesten halvparten av et hus som er bygget i henhold til dagens forskrifter. Passiv-hus har fokus på energi-effektivitet og benytter balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning for å nå resultater.

Hva er aktivhus?

Tanken bak aktivhus er at det skal være et helt klimanøytralt bygg, også i materialfremstilling og i selve byggeprosessen. I aktivhus brukes naturlig ventilasjon, ved bruk av justerbare veggventiler og dimensjonerte avtrekkskanaler, i stedet for varmegjenvinning ved hjelp av mekanikk og filtere.