Lyspæren – en miljøsynder

Alt for få har et bevisst forhold til at lyspærer, sparepærer og lysrør er fulle av miljøgifter og må behandles som spesialavfall. Ikke minst de som skal stå for innsamlingen.

<!–
Selv en uskyldig lyspære er egentlig en miljøversting når den ikke behandles som spesialavfall. Foto: Colourbox

–>

Sparepærene sparer energi, men definitivt ikke miljøet. Foto: Colourbox

Mens sparepærer og lysrør inneholder kvikksølv, er det bly som utgjør den største miljøtrusselen for vanlige lyspærers vedkommende. Noe alt for få tar hensyn til.

I følge Barne- og likestillingsdepartementet kastes det årlig 1000 tonn lyspærer, mens kun 70 tonn resirkuleres. Det betyr at ni av ti spare- og lyspærer går rett i husholdningsavfallet. For lysrørenes vedkommende er situasjonen litt bedre. Av de 1200 tonnene som kastes, resikuleres 56 prosent.

Returordning
Etter at det i 1998 ble innført en returordning for elektrisk og elektronisk avfall her i landet, har mange fått et mer bevisst forhold til retur av komfyrer, kjøleskap, TV-apparater og mobiltelefoner. Men ordningen er mer omfattende. Den gjelder i like stor grad lyspærer og lysrør. Ordningen forutsetter også at alle forretninger som selger denne typen produkter, gir forbruker muligheten til å levere inn produkter til resirkulering. Men her syndes det i stor grad. Dette gjelder i første rekke dagligvarehandelen, som totalt sett står for en stor andel av lyspæresalget.
En undersøkelse gjennomført i 2006 av Grønn Hverdag viste en omfattende svikt i rutinene.

Dårlig testresultat
I de butikkene som ble besøkt var det tre punkter som ble sjekket:
1. Finnes det synlig informasjon i butikken om at man kan levere alle slags lyspærer og lysrør der?
2. Finnes det et synlig returpunkt for lyspærer og lysrør i butikken?
3. Hvis det ikke finnes informasjon eller returpunkt, tar betjeningen i mot lyspærer og lysrør på forespørsel?

Resultatet var nedslående. Etter at 105 butikker var besøkt viste resultatet av sjekken at 24 butikker hadde tilfredsstillende ordning med synlig plakat og åpent returpunkt i butikken. Sju butikker hadde bare plakat om returordningen. 45 butikker tok i mot brukte lyspærer på forespørsel, men hadde ikke synlig ordning eller informasjon. 29 butikker hadde ingen informasjon om returordning og svarte i tillegg negativt på forespørsel om de kunne ta imot brukte lyspærer
Kort oppsummert betyr dette at 70% av de besøkte butikkene ikke oppfylte kravene fra Statens forurensningstilsyn.

Fakta om kvikksølv
Kvikksølv er det farligste tungmetallene vi har. Det fordamper ved vanlig romtemperatur, og spres derfor lett. Kvikksølvdamp er ekstremt farlig å puste i og kan gi alvorlige skader på lunger og nervesystemet.

Kvikksølv er et grunnstoff, og brytes derfor ikke ned, men kan tas opp i kropp og planter og opphopes i næringskjeden.

Kvikksølv skader foster og arveanlegg. Kan også gi mentale forstyrrelser, lever- og nyreskader.

Kvikksølv i flytende form (metallisk) er ikke særlig farlig, men fordi det fordamper så lett, er det potensielt farlig.

Kilde: Miljøsanering.no

Fakta om bly
Bly er akutt giftig for vannlevende organismer og pattedyr. Bly gir kroniske giftvirkninger hos mange organismer, selv i små konsentrasjoner. Kronisk blyforgiftning kan ha nevrotoksiske og immunologiske virkninger og gi skader på det bloddannende system hos varmblodige dyr.

Blyforbindelser kan gi fosterskader og mulig fare for redusert forplantningsevne. Man har også forsket mye på barns eksponering for bly i lave konsentrasjoner og mistenker at blyeksponering kan påvirke barns intellektuelle utvikling.
 
Bly bioakkumuleres i fisk og pattedyr. Opptak av bly skjer ofte sakte og under langvarig kronisk eksponering. Utskillelse av bly fra organismer skjer langsomt.
Mennesker eksponeres for bly vesentlig gjennom forurenset luft og næringsmidler.

Kilde: Miljøstatus.no