Ventilasjon – frisk luft i boligen

Vi tilbringer det meste av tiden vår innendørs i Norge, de fleste rundt 90% av livet vårt. Derfor blir innemiljøet det aller viktigste miljøet for helse og trivsel.

Boligen er vårt viktigste nærmiljø fra fødsel til død. Det er derfor viktig at dette innemiljøet gir rikelig frisk luft til alle som benytter boligen, spesielt barn. Med riktig ventilasjon tilføres ren luft som skal sikre god luftkvalitet inne, fjerne lukt, forurensninger og fuktighet. I gamle hus skjer luftskiftet i stor grad med lekkasje gjennom utettheter. I nye og tettere boliger, må ventilasjonen planlegges grundig for å unngå dårlig inneklima.

Dette forsøkes løst på ulike måter og med fire hovedtyper ventilasjon: 

* naturlig ventilasjon,
* naturlig ventilasjon med mekanisk avtrekk
* balansert ventilasjon
* bygningsintegrert, «hybrid» ventilasjon

Da Teknisk Forskrift til plan- og bygningsloven ble revidert i begynnelsen av 2007, ble kravet til energibruk i boliger betydelig. Det ble blant annet innført krav til gjenvinning av varme fra ventilasjonsluft, som betyr at balansert mekanisk ventilasjon med varmegjenvinning antagelig blir den dominerende ventilasjonsløsningen i framtidens boliger.

Balansert ventilasjon
Med varme­gjenvinning gir mulighet for tilstrekkelig luftskifte uten trekkproblemer og med lite energibruk, og er dermed en løsning som anbefales av institusjonen som setter standarder i Norge, SINTEF Byggforsk. Byggforsk ser grunn til å understreke at slike anlegg må prosjekteres, bygges, drives og vedlikeholdes riktig for at resultatet skal bli bra.

Med balansert ventilasjon skjer både avtrekk og frisklufttilførsel ved hjelp av elektriske vifter. Friskluft tilføres boligen i samme mengde som luften som trekkes ut, og luften skiftes ut kontinuerlig. Luftmengden kan behovsstyres. Det skal brukes varmegjenvinner (ikke omluft) der den brukte luften varmer opp friskluften for eksempel gjennom et plateaggregat.  Varmegjenvinner kan gjenvinne 60-90% av varmen fra avtrekksluften. De bør være utstyrt med forvarmer som kan forvarme særlig kald uteluft om vinteren. Varmegjenvinning kan erstattes eller suppleres med varmepumper.

Balansert ventilasjon bør benyttes i områder med forurenset uteluft. Luften renses med filter. Filter må skiftes (posefilter) eller renses (elektrostatiske filter) etter behov.

Slike systemer gir god komfort med lav energibruk.  Fordelene for inneklimaet er betydelige. For mennesker med astma- og allergiproblemer kan balansert ventilasjon med gode filtre være særlig nyttig spesielt i pollensesongen.  Sammenlignet med ren mekanisk avtrekksventilasjon, gir balansert ventilasjon med varmegjenvinner også energiøkonomisk lønnsomhet.

Bygningsintegrert, «hybrid» ventilasjon
Ventilasjonsanlegg som bruker kombinasjoner av naturlige drivkrefter og mer eller mindre avansert mekanikk, kalles gjerne hybrid ventilasjon eller bygningsintegrert ventilasjon. De bruker mekanisk utstyr for å få til luftskiftet, så det  er «kunstig ventilasjon» og  helt galt å kalle dette «naturlig ventilasjon» som noen gjør. Slike ventilasjonstyper er i Norge mest brukt i nye og rehabiliterte skolebygg, noen barnehager og i noen få yrkesbygg og det er liten erfaring med bruk av disse i boliger. Foreløpig anbefales det å avvente erfaringer før det satses på hybrid ventilasjon i boliger.