Slik støper du kjellergulv

Kjellergulv skal normalt støtte kjellerveggen nede mot jordtrykket. Gulvet må derfor være støpt før det fylles til mot kjellerveggene. Hvis du er usikker på hvordan dette gjøres får du innsikt i metodene her.

Det finnes ulike måter å gjøre dette på her en noen valgmuligheter:

• Støping uavhengig av veggen. Gulvet er derfor ikke fastholdt, og risikoen for oppsprekking er liten. Utførelsen passer for gulv med varmekabler.

• Mange foretrekker en underbetong som arbeidsplattform, selv om det er dyrere. Løsningen gir et stabilt underlag å arbeide på og mer stødig plassering av isolasjonen.
 
• Kjellergulv med kantfundament støpt i én operasjon. Dette er en rasjonell utførelse, men gulvet blir fastholdt i fundamentene. Risikoen for oppsprekking er derfor stor, og uttørkingstiden blir lengre for kantfundamenter.

• Ved kjellervegg av elementer må det lages et trinn i kantfundamentet til støtte mot jordtrykket. Isolasjonen under kantforsterkningen må ha tilstrekkelig trykkstyrke i forhold til vertikallaster.

a. Kjellergulv med kjellerveggen på eget fundament.

b. Kjellergulv på underbetong som samtidig er fundament for kjellerveggen.

c. Kjellergolv støpt i ett med fundamentet for kjellerveggen

Betong til støping av kjellergolv kan du få på tre forskjellige måter:

• Ved å bestille ferdigbetong fra en betongfabrikk.

• Ved å blande tørrmørtel fra sekker/storsekk på stedet.

• Eller ved å kjøpe inn delmaterialer (tilslag og sement) og blande dette på stedet.

Arealet av et kjellergolv i betong vil ofte være 100 m2 eller mer. Det tilsier et betongvolum på 8–10 m3 ved en golvtykkelse på 80–100 mm. Å blande et slikt volum selv på stedet krever betydelig egeninnsats, selv om man har mulighet for å fordele golvstøpen over flere etapper.

I tillegg vil det være vanskelig å få jevn kvalitet på den selvblandede betongen. For å oppnå en homogen kvalitet, og av hensyn til den praktiske gjennomførbarheten for støpearbeidene, vil det være best å bestille ferdigbetong fra fabrikk.

Fabrikkblandet betong

Når det gjelder støpbarhet (konsistens), bestilles det normalt betong med synkmål på 180–200 mm. Anbefalt innhold av natursand (0–8 mm) er 50–60 % av total mengde tilslag med bruk av pukk med D100 på 16–22 mm.

Tilslag er fellesbetegnelsen på de sand-, grus- og steinmaterialene som brukes i betong. Redusert steinmengde og/eller kornstørrelse øker vannbehovet dersom støpbarheten skal opprettholdes, men gir større sannsynlighet for uttørkingssvinn.

Dette kan unngås ved å bruke plastiserende tilsetningstoffer. Dersom det benyttes stålfiberarmert ferdigbetong fra fabrikk, er det viktig at betongen får like god støpelighet som betong uten stålfiber.

Tørrbetong i sekker/storsekk

Det fins flere leverandører som tilbyr tørrbetong. Produktene leveres vanligvis i sekker på 25 eller 40 kg, samt i storsekker på 1 000 kg, ev. i bulk. Felles for denne typen produkter er at største tilslagsstørrelse sjelden er over 4–6 mm.

Det kan gi fare for svinn/riss dersom man ikke er nøye med å følge leverandørens anvisning for blandeforhold tørrstoff/vann og blandetider. Til blanding bør man helst bruke tvangsblander.

Har man ikke en slik tilgjengelig, kan man benytte en standard frifallsblander, men øke blandetiden slik at betongen blir homogen og får den ønskede støpeligheten.

Betong blandet på stedet

Ved blanding av betong på stedet brukes en standardsement. Materialene bør være velgraderte, og største kornstørrelse bør ikke overstige 1/4 av betonggolvets tykkelse.

Til blanding på stedet brukes betong med fasthetsklasse B20 (C25). Ved håndbearbeiding og avtrekking med rettholt bør betongen ha lett flytende til flytende konsistens, med synkmål 140X160 mm. Betong til kjellergolv bør inneholde både natursand (0X8 mm) og steinmateriale avpasset golvtykkelsen, for eksempel pukk 8X16 mm ved en golvtykkelse på 50-80 mm. Betongblanding basert på natursand alene, såkalt mørtel, gir økt fare for svinnriss, og bør unngås.

En egnet blanding kan f.eks. være 300 kg sement, 1 200 kg natursand  og 600 kg pukk (8X16 mm) pr. m3 betong, eller 1:3,8:1,9 når det brukes volumandeler sement, støpesand, stein. Det bør brukes en vannmengde på 180 liter til den beskrevne blandingen, som gir et v/c tall på 0,6.

Kilde: SINTEF/Byggforsk