Hyttefolket slipper eiendomsskatt

I forslag til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem 11. mai 2016 vil regjeringen gi kommunene mulighet til å fjerne den omstridte hytteskatten. Det vil fortsatt være mulig å skattlegge både bolig og fritidsbolig, men fra 2017 tvinges kommunestyrene til å gjøre et aktivt valg.

– Norsk Hyttelag vil takke regjeringen for at de nå rydder opp i de mange svakhetene i eiendomsskatteloven, sier daglig leder Audun Bringsvor. – Dette er en sak vi har kjempet for i flere år, og vi håper at også lokalpolitikere ser verdien av dette forslaget.

Det var Norsk Hyttelag som i 2014 tok initiativet til et møte med Finansdepartementet hvor svakhetene ved eiendomsskatteloven ble diskutert. I møtet viste Norsk Hyttelag til konkrete eksempler på kommuner som hadde uforholdsmessig store kostnader til taksering av hytter, kommuner som ønsket å differensiere skattesatsen men ble stanset av lovverket samt flere unødvendige konflikter mellom hytteeiere og vertskommune.

– Vi opplevde Finansdepartementet som lydhøre for våre argumenter, sier Audun Bringsvor, som mener at lovendringen har mange fordeler og knapt noen negative sider. – Dette er en god løsning for hyttefolket, samtidig som det gir hyttekommunene økt handlefrihet og et bedre verktøy.

Hva betyr dette for den enkelte hytteeier?

– Det er nok grunn til å tro at de fleste kommuner fortsatt velger å skattlegge hyttene, sier Audun Bringsvor, men nå må dette opp til reell debatt i den enkelte kommune, og hytteskatten blir derfor et bevisst valg foretatt av et folkevalgt organ. Det er uansett et stort fremskritt i forhold til i dag, hvor kommunene gjemmer seg bak en rigid lovgivning.

– Vi er glade for at vi har fått gjennomslag for våre synspunkter i denne saken, sier Norsk Hyttelag, og ønsker samtidig å gi honnør til regjeringen som har fjernet smutthullet i loven som har gitt kraftkommuner mulighet til å gå direkte til 7 promille eiendomsskatt uten hensyn til kravet om maksimalt 2 promille økning fra år til år.