Slik blir du kvitt sopp og alger

Sopp og alger kan skade treverket i boligen din. Slik blir du kvitt problemet.

Sopp og alger er et vanlig problem på norske trehus, og de kan være både skjemmende og direkte skadelig.

Sopp- og algedrepende middel får i mange tilfeller bukt med problemet, men like viktig er det å hindre at det oppstår på nytt.

Vi skiller mellom fem hovedtyper mikroorganismer, og disse har noe ulike behandlingsmåter.

Råtesopp (trenedbrytende sopper)

Dette er en fellesbetegnelse på flere sopptyper med ulik evne til å skille ut enzymer som angriper celleveggen i trevirket og bryter det ned. Råtesopp vokser hvis det er høyt fuktinnhold i treverket, det vil si 30-50 vektprosent.

Råtesoppen kan vi igjen dele inn i flere undertyper:

Brunråtesopp er den mest vanlige i Norge. Den fører til at treverket blir brunt og sprekke opp.

De vanligste typene av brunråtesopp er ekte hussopp, kjellersopp, vedmusling og tømmersopp.

Hvitråtesopp bryter ned trevirket så det blir mykt, trevlete, svampaktig og forholdsvis lyst. Denne soppen er mest vanlig på løvtre, men forekommer også på bartre ved høy fuktighet.

Gråråte skyldes blant annet muggsopper og bakterier som dannes etter trevirket har vært vått over tid.

Behandling av råtesopp: 

All råtesopp forebygges ved å holde treverket tørt. Benytt impregnerte materialer og råtehindrende midler på særlig fuktutsatte steder.

Hvis du har fått råte, må årsaken til råte ubedres og råteskadet treverk skiftes ut.

Svertesopper (overflatesopp)

Svertesopp kjennetegnes ved sorte prikker eller spindelvevlignende nettverk på treverk eller overflatebehandling.

I tillegg til at svertesoppen er skjemmende, kan kraftig vekst svekke overflatebehandlingen og føre til fukt- og råteskader.

Behandling av svertesopper

Svertesopp fjernes ved vask. Bruk husvask til årlig rengjøring eller kraftvask ved nymaling. Desinfiser deretter med sopp- og algedrepende middel før en eventuelt ny overflatebehandling skal utføres.

Grønske/alger

Grønske og alger er for det meste et kosmetisk problem. Det kan forårsakes av støv og forurensning, jordsprut eller nedfall fra trær i nærheten.

Det vokser kun ved høy fuktighet over lengre tid, noe som gir fare for råteskader.

Finnes oftest på nordvendte vegger og bak busker og trær som står nær husveggen.

Behandling av grønske og alger:

Vask vekk med  sopp- og algedrepende middel. Forebygg ny vekst å redusere fuktigheten og fjerne eventuell vegetasjonen som står inntil det utsatte stedet.

Lav

Lav består av alger og sopp i symbiose, men er ikke et stort problem på utvendig kledning. Lav er vanligst på utsatte steder som gjerder, vannbord og vindskier.

Behandling av lav: 

Vaskes vekk med kraftvask og desinfiser med sopp- og algedrepende middel

Mose

På bygninger opptrer mose mest på nordvendt takstein, i renner og på grunnmurer med meget høy og stabil fuktbelastning.

Mose taper ofte i konkurransen mot lav, alger og svertesopper. Mose er ikke noe stort problem på malte overflater.

Behandling av mose:

Vaskes vekk med kraftvask og desinfiser med sopp- og algedrepende middel. Forebygg ny vekst å redusere fuktigheten og fjerne eventuell vegetasjonen.