Så stor garasje kan du bygge uten å søke

Du kan bygge garasje på inntil 50 kvadratmeter uten å søke. Men du har ansvaret for at den ikke kommer i konflikt med lover eller annet regelverk. 

Byggereglene som ble innført i juli 2015 gjorde at det ble enklere å bygge små byggverk på tomten din – for eksempel kan du bygge en garasje på inntil 50 kvadratmeter uten å søke eller sende nabovarsel. 

Det er du som er ansvarlig for at garasjen ikke kommer i konflikt med kommunens arealplaner for eiendommen din, plan- og bygningsloven, vegloven og annet gjeldende regelverk.

Derfor er det svært viktig at du undersøker hva du kan bygge på eiendommen din før du starter.

Så sant du har alt i orden kan du raskere gå i gang med byggeprosjektet, og du kan bygge garasjen uten å søke. Du slipper å vente på at kommunen skal godkjenne byggesøknaden og du slipper å betale gebyr for byggesøknaden.

Hvis du planegger å bygge en garasje som er større enn 50 kvadratmeter må du sende byggesøknad. 

Så stor garasje kan du bygge uten å søke

Din nye garasje kan være inntil 50 kvadratmeter – dette gjelder både bruksareal (BRA) og bebygd areal (BYA), så lenge det ikke brukes til beboelse.

Garasjen kan ikke ha kjeller og bare ha en etasje, men den kan ha et mindre oppbevaringsloft. Mønehøyden kan maks være 4 meter og gesimshøyden maks 3 meter.

Det må være minimum 1 meter fra garasjen til nabogrensen. Det samme gjelder for plassering fra huset ditt eller andre bygninger på eiendommen din.

Bor du ved vannet, gjelder den omdiskuterte 100-metersgrensen. Det vil si at du ikke kan bygge garasje innenfor de 100 meterene til strandsone.

Dette må du gjøre før du begynner:

Før du begynner byggingen må du finne ut hva du har lov til å bygge på eiendommen.

Anskaff deg et situasjonskart for eiendommen, og sett deg inn i reguleringsplaner. Dette kan du skaffe fra kommunen – ofte ligger det på nettsidene.

Du må også finne ut hvor mye og hvor stort du har lov til å bygge på tomten din – det er dette som kalles grad av utbygging eller utnyttingsgrad.

Det er også viktig å passe på at du ikke bygger over vann- og avløpsrør, eller ledninger i grunnen.

Finn ut om du trenger tillatelser fra myndigheter før du setter i gang med byggingen. Du må sjekke vegloven, jernbaneloven og annet regelverk slik at du bygger lovlig i forhold til vei, avkjørsel, jernbane og lignende.

Ta deg også en prat med naboen, selv om du ikke er pliktig å sende nabovarsel.

– Hvis man slipper byggesaksbehandling, slipper man også å sende et formelt nabovarsel etter reglene i plan- og bygningslovgivningen. Naboene skal likevel orienteres om hva man har planer om å bygge, skriver SINTEF Byggforsk i anvisningen Carporter og små garasjer.

Kommunen skal varsles når garasjen er ferdig

Selv om du ikke trengte å søke kommunen om å få sette opp garasjen, så skal kommunen varsles i etterkant ved å sende inn skjemaet Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt.

Dette for at kommunen skal holde sine kart oppdatert og for å registrere garasjen i matrikkelen.

Bygge garasje større enn 50 kvadratmeter

Da må du sende byggesøknad. Garasjer opp til 70 kvadratmeter krever byggesøknad uten ansvarsrett. Du kan selv være ansvarlig for planlegging, byggesøknad og oppføring av garasjen.

Garasjen kan ikke brukes som bolig, men du kan oppholde deg der på dagtid.

– Garasjen eller uthuset kan oppføres i 1+0,3 etasje, og kan i tillegg være underbygget med kjeller, men merk at himlingen i kjelleren ikke kan stikke høyere enn 1,5 meter over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen, skriver byggesøknad.no.

Hvis du ønsker å bygge en garasje som er større enn 70 kvadratmeter så kreves det byggesøknad med ansvarsretter. Det betyr at du normalt ikke kan stå for søknad eller oppføring.

– Om garasjen eller uthuset skal benyttes sammen med tiltakshavers enebolig kan tiltakshaver søke om personlig ansvarsrett som selvbygger, skriver byggesoknad.no

Kilder: SINTEF Byggforsk, byggesøknad.no og dibk.no