Riktig plassering av garasje

Riktig plassering av garasjen krever at du følger en del regler og forskrifter.

<!– –>
Foto: Cedric Archer

Generelt
Garasjen bør være plassert slik at bilen står på egen eiendom mens du åpner garasjeporten. Ofte vil det være påkrevd med snuplass på egen grunn.

Tenk også på at plasseringen av garasje med oppkjørsel og snuplass bør ta så lite som mulig av tomten samtidig som den bidrar til å skape gode og skjermede uterom. Jo mindre tomt, desto viktigere blir det å vurdere plasseringen nøye. Mindre oppkjørsel gir dessuten mindre måkebehov om vinteren.

Nærhet til vei
Vegloven gir restriksjoner for hvor nært en offentlig vei du har lov å bygge. Byggegrensene er satt til15 meter fra kommunalvei, 15 meter fra fylkesvei, og 50 meter fra riksvei.

Garasjen må også være plassert slik at utkjøringen ikke innebærer trafikkfare, og innkjøring bør gå vinkelrett inn fra adkomstveien. Sørg for at det er gode siktforhold.

Nærhet til nabo
Garasjer skal normal sett ikke stå nærmere enn fire meter fra nabogrensen. Du har mulighet for å bygge nærmere dersom du får det innvilget av kommunen. Du kan likevel ikke bygge nærmere naboeiendommen enn at du kan stå på din egen siden av eiendommen når du f.eks. maler garasjeveggen. Det vil vanligvis si minst en meter fra nabogrensa.

Har veggen som går ut mot nabotomta vindu eller andre åpninger, må avstanden være minst 1.25 meter. Pass også på at garasjen plasseres slik at snøras eller drypp fra taket havner på din egen eiendom, ikke naboens. Begge disse punktene er regulert gjennom Grannelova.

Garasjer som er mindre en 50 m2 og frittliggende har ingen brannkrav mot bygninger som står på din egen eiendom. Er garasjen derimot plassert to meter eller nærmere en bygning på naboeiendommen, må den delen av garasjen som vender ut mot naboen ha brannmotstand. Frittliggende garasjer som er større en 50 m2 skal være egne brannceller, uavhengig av plassering mot egne bygninger eller nabohus.

Nærhet til eget bygg
Hvis du velger å la garasjen være sammenbygd med huset, skal konstruksjonen mellom garasje og hus være gasstett slik at eksos ikke trenger gjennom. Har du dør fra boligen til garasjen, skal forbindelsen gå gjennom et mellomliggende rom med minst en ytterveggsventil.

Kilder: Byggforskserien utgitt av SINTEF Byggforsk, Lovdata.no