Fjern fukten – før den når huset

Sniker fukten seg inn i huset? Da bør du stoppe den utenfor kjelleren. Men unngå halve løsninger. Drenering rundt hele huset kombinert med utvendig isolering er derimot det som må til.

Oppvarming og hyppig utlufting i kjelleren kan dempe, men ikke fjerne fuktproblemer. Skal de utryddes helt, må du først få avklart om fukten kommer innenfra eller utenfra. Å avsløre hvor fukttkilden befinner seg, er ikke alltid like lett. Men en enkel test gir en god pekepinn:
Sett opp et stykke kraftig, klar plastfolie på innsida av kjellerveggen med tettsluttende teip hele vegen rundt. Gjør dette etter en tørr og varm periode, slik at veggen da er tørr. Når den igjen blir fuktig, må du studere plastfolien svært nøye. Hvis det er fukt på den sida som vender ut mot kjellerveggen, kommer fukten utenfra.

Fukt utenfra
Fukt utenfra stammer fra overflatevann som trekker ned, eller fra grunnvannsspeilet som stiger opp på kjellerveggen, spesielt på visse årstider. På denne måten oppstår det rett og slett et vanntrykk utenfra på deler av kjellerveggen og gulvet i kjelleren.
Og vannet vil finne selv den fineste lille sprekk å trekke inn igjennom. Her er løsningen å grave opp langs huset, helt rundt, og etablere et drenerende lag på utsida av kjellerveggen.
Dette laget skal lede vannet til drensrør og videre til overvannsledningene.

Fukt innenfra
Sitter det fukt på den sida av folien som vender vekk fra kjellerveggen, er det snakk om kondens. Den oppstår ved at varm romluft blir avkjølt mot den kalde betongveggen.
Da kommer det fukt på samme måten som på vinduer med enkelt glass. Kondensproblemer kan løses med innvendig etterisolering. Men du må da være helt sikker på at fukten kommer innenfra.

Kombiner med isolering
Når du først skal grave opp, kan du likså godt utføre en utvendig etterisolering av kjellerveggene. På den måten kan du ikke bare få opp temperaturen i kjellerveggen slik at du unngår innvendig kondensfukt, du beskytter samtidig kjellerveggen både mot bevegelser og frostsprengninger.
Isoleringen utfører du billigst med såkalte markplater som er bygd opp med ei bløt og ei hard side. Platene skal festes på veggen med den harde sida vendt ut mot bakken. Husk at selve isoleringen ikke er drenerende.
Derfor er det svært viktig å etablere et drenslag av pukk og grus mellom isolasjonen og fyllmassene av jord.

Drensrør av plast
De drensrørene som skal legges rundt huset, er av plast og fåes i store ruller. Rørene er utstyrt med en masse små hull som vannet lett kan sive inn gjennom.
Utleggingen av drensrørene bør helst foretas av fagfolk hvis du ikke har vært med på den slags arbeid før. Rørene bør ha et fall på minst 1 cm per meter for å være selvrensende, og de må ligge på et stabilt underlag av grus og med fin pukk rundt. Ligger overvannsledningene høyere enn drensrørene, må rørene føres til en pumpebrønn. Derfra blir vannet pumpet videre i systemet. Bruk maskinkraft.
Utgravingen langs kjellerveggen er overkommelig når du bare bruker maskinkraft. Du kan enten betale for en gravemaskin med fører for å klare arbeidet, eller du kan leie en minigravemaskin og grave selv. Leien er 1000–1500 kroner
per døgn for maskinen, avhengig av størrelsen. Først må matjordlaget graves av og legges godt til side. Tenk ut på forhånd hvor massene skal plasseres. Jorda tar nemlig mer plass enn du forestiller deg.
Ved gjenfyllingen skal du bare fylle opp med cirka en halv meter om gangen. Husk å komprimere hvert lag grundig med en platevibrator.

Hold regnvannet på avstand
Regnvannet må ledes vekk fra huset slik at du unngår at det siver ned langs kjellerveggene. Derfor bør terrenget ha et fall vekk fra huset på minst 2 cm per meter minst 3 meter ut fra huset. Står huset på ei skrånende tomt, der store mengder vann renner ned mot huset, må du regulere terrenget på den sida der det er høyest. Du bør da supplere dreneringen med enda et drensrør. Dette må plasseres i overgangen mellom det naturlige terrenget og det regulerte terrenget.

Garantert og dokumentert:
Et nytt og enkelt system for å unngå fuktig kjeller er nå lansert på det norske markedet. Ved bruk av Mikropol murtørke garanteres tørr kjeller når fuktigheten skyldes kapillareffekten i betong, pluss Ytong og Siporex. Monteringen medfører ikke gravarbeid eller omfattende monteringsarbeid fordi impulsgiveren er trådløs. Nøyaktige justerte elektronmagnetiske impulser i det ufarlige frekvensområdet 10HZ påvirker molekylene i det oppadstigende vannet. Mikropol systemet påvirker på den ene siden polariteten i vannmolekylene og på den andre, utlading av muren.
For mer informasjon se www.mikropl.no, tlf. 67 13 30 32