Undervurderte muligheter

Bransjeorganisasjonen NELFO ønsker å sette fokus på innsparingsmuligheter i forbindelse med effektivisering av det norske elforbruket. Bransjeforeningen mener disse er undervurdert i forhold til det fokus myndighetene har satt på omlegging av energibruk.

Styringsteknologi
NELFO ønsker nå å arbeide for energieffektivisering gjennom fokus på systemer og tekniske lønsinger. Foreningens medlemmer installerer elektroløsninger og styresystemer for lys, varme, kjøling og ventilasjon og mener at mer effektiv bruk av energi i eksisterende bygningsmasse kan oppnås ved ulike incitamenter for installasjon av styringsteknologi.

Livsløpskostnad
– Det finnes 325 millioner kvadratmeter bygningsareal i Norge. Årlig benyttes 120 milliarder kroner til forvaltning, altså drift og vedlikehold. NELFO vil arbeide for at bygningenes totale økonomi, hvor kostnadene for bygningenes samlede livsløp, iberegnet fremtidig energibruk, i større grad må innarbeides i byggeprosjektene. Norsk lov- og forskriftsverk må tilpasses de EU-direktiv som innebærer energisertifisering av bygninger. Forbundet støtter innføring av en frivillig energimerking av boliger, og slik merking kan skje ved å etablere normer for beregning av boligens totale energibehov. Blant andre har SINTEF utarbeidet spesifikke forslag til en metode for slike beregninger, heter det i en pressemelding fra NELFO.

Belysning
– Norge har cirka 5 millioner lysarmaturer med PCB som må skiftes ut innen 2004. NELFO ser utskifting av PCB-holdige kondensatorer i lysarmaturer i sammenheng med mulighetene for bedre utnyttelse av energi til belysning ved at lysstyring vurderes samtidig med at hele armaturet skiftes ut. Dersom PCB-forskriften innfris ved overgang til energieffektive løsninger vil årlig energibruk til belysning i Norge bli redusert med 0,6 – 1,2 TWh, mener NELFO.

Målinger av spareeffekt
-Tilskuddsordningen for elsparetiltak i husholdningene gir statsinstitusjonen ENOVA og norske myndigheter en meget god anledning til å gjennomføre kvalitetsundersøkelser av hvilken energispareeffekt som oppnås ved de forskjellige typer tiltak, som eksempelvis luft-luft varmepumper, biopellets ovner og styresystemer for elektrisk oppvarming. NELFO foreslår derfor at gjennomføring av tiltakene kombineres med undersøkelser som kan frembringe erfaringsbaserte tall for, og dokumentasjon på effekten av de forskjellige tiltakene, heter det i pressemeldingen.

Ny markedsregulering
– NELFOs holdning til markedet for elkraft, er at vanlige forbrukeres etterspørsel ikke skal reguleres på en måte som gir andre aktørene i markedet fordeler fremfor den vanlige forbruker. Dersom Stortinget og regjeringen mener at det åpne markedets prising av elektrisk kraft ikke sikrer den rette energi- og effektbalansen, må den naturlige konsekvens være en ny regulering av hele markedet, og ikke bare av rettighetene til den vanlige forbruker, sier NELFO i sin pressemelding.