Har du samsvarserklæring for EL-anlegget?

Samsvarserklæring for det elektriske arbeidet i boligen er et krav, og kan spare deg penger og bryderi senere. 

Samsvarserklæring for el-anlegget er kanskje ikke det første du tenker på når du kjøper bolig. Men mangler samsvarserklæringen er el-anlegget ditt ulovlig.

Utføres arbeid på et elektrisk anlegg plikter elektroinstallatøren å utstede en såkalt samsvarserklæring som skal overgis til eieren av anlegget. Samsvarserklæringen er et dokument som viser at de elektriske arbeidene er utført i samsvar med lovpålagte krav. Kravet om samsvarserklæring følger av forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) § 12 og § 13.

Se også: Derfor trenger du samsvarserklæring

Den som er ansvarlig for utførelsen erklærer at utførelsen er i tråd med sikkerhetskravene i forskriften. Erklæringen skal utstedes sammen med tilhørende dokumentasjon, som samlet skal gjøre det mulig å vurdere om anlegget faktisk oppfyller forskriftens krav.

Du får normalt samsvarserklæringen sammen med faktura; Hvis ikke, må du spørre elektrikeren om å få dette. Du er eieren av anlegget som plikter å oppbevare samsvarserklæringen, og erklæringen skal følge eiendommen ved salg.

Samsvarserklæring må kunne fremvises

Du plikter å kunne vise en samsvarserklæring for el-anlegget ditt dersom eltilsynet i kommunen din vil kontrollere anlegget ditt. Hvis dokumentasjon blir etterspurt og du ikke har den, kan konsekvensen være at du må betale for en full gjennomgang av el-anlegget. I verste fall kan det bli aktuelt med bøter og at anlegget blir stengt av.

Et tips er å oppbevare dokumentasjonen på nettstedet boligmappa.no, som er en egen portal for boligdokumentasjon. Håndverkere, blant annet elektrikere, kan loggføre informasjonen direkte på boligen. Mappa følger boligen ved salg.

Selgers ansvar ved boligsalg

Ved salg av bolig overføres samsvarserklæringene for alt utført arbeid fra selger til kjøper. Dersom samsvarserklæring ikke foreligger, kan selger oppleve å oppnå en lavere pris ved salg av boligen. Bakgrunnen for dette er at kjøper da ikke vil ha noen garanti for at arbeidet på el-anlegget er gjort forskriftsmessig.

Mange boligkjøpere tenker ikke på å kreve samsvarserklæring fra selger. Ofte blir da også manglende samsvarserklæring et tema først etter at kjøpet er gjennomført, og gjerne dersom kjøper oppdager at det er mangler ved el-anlegget.

I rettspraksis er det et eksempel på at manglende samsvarserklæring fra selger var en mangel etter avhendingslova fordi eiendommen ikke var i samsvar med offentligrettslige krav. Kjøper av eiendommen fikk dermed medhold i at selger pliktet å utbedre/dokumentere det elektriske anlegget.

Merk at manglende samsvarserklæring i seg selv normalt ikke utgjør en mangel. Saken stiller seg imidlertid annerledes når selgeren har opplyst at det er utført faglært arbeid på el-anlegget.

Både Forsikringsklagenemnda og Finansklagenemnda har avgjort at kjøperen i slike tilfeller må kunne gjøre gjeldende at manglende samsvarserklæring er en mangel, i medhold av avhendingslovas bestemmelser om manglende eller uriktige opplysninger. I de konkrete sakene har kjøperen også fått erstattet sine utgifter med å skaffe nødvendig dokumentasjon.

Last ned skjema for samsvarserklæring her

Elektroinstallatørens ansvar

Et særlig spørsmål reiser seg der det senere oppdages at det elektriske anlegget ikke var i samsvar med forskriften, men det allikevel er utstedt en samsvarserklæring. Elektroinstallatøren plikter da å utbedre anlegget og sikre at det er samsvar med forskriftens sikkerhetskrav, og deretter utstede en ny samsvarserklæring.

Merk også at arbeid som er gjort på installatørens fritid er å regne som ufaglært arbeid, slik at det ikke kan gis samsvarserklæring. Dette innebærer også at man ikke kan skrive ut samsvarserklæring for svart arbeid.

Les mer om samsvarserklæring her.

Charlotte Kirkeby Hauge er advokatfullmektig og ansatt i avdeling for entreprise hos advokatfirmaet Hjort. Hjorts avdelinger for entreprise og fast eiendom bistår både profesjonelle eiendomsaktører og private boligeiere, og har erfaring med saker hvor manglende dokumentasjon knyttet til eiendommen skaper utfordringer for eieren.

Ønsker du flere nyttige tips? Abonner på vårt nyhetsbrev!