Når må du sende nabovarsel?

Når du skal sette opp et bygg som er søknadspliktig, må du vanligvis sende nabovarsel. Her får du vite hvem som skal varsles og hvordan du gjør det riktig.

Hvis du skal sette opp et bygg som er søknadspliktig så må du vanligvis sende nabovarsel. Dette er en viktig del av søknadsprosessen, og en av det vanligste manglene i byggesøknader er at naboer ikke har fått de opplysningene de trenger.

Intensjonen med nabovarsel er at naboer og gjenboere skal gis anledning til å ivareta sine interesser. Dette er grunnen til at et nabovarsel skal inneholde mange av de samme opplysningen som gis i byggesøknaden. 

Unntakene

Du trenger ikke sende nabovarsel når arbeidet i liten grad berører interessene til naboer og gjenboere eller hvis arbeidet gjelder innvendige fysiske arbeider. 

Andre unntak er hvis du skal bygge på en eiendom hvor det er stor avstand til naboene, eller hvis du skal sette opp en mindre bygning som naboen ikke kan se fra sin eiendom, men vær oppmerksom på at kommunen kan overprøve denne vurderingen.

Hvem skal ha nabovarsel?

Naboer defineres som de som bor på eiendommen som grenser til tomten du skal bygge på. Gjenboere er de som bor på en eiendom som er skilt fra tomten med en vei, gate, eller annet areal.

Disse må du varsle:

  • Eiere av både bebygde og ubebygde eiendommer
  • Festere av nabo- og gjenboereiendom
  • Ved tilfeller der det er flere eiere/festere av samme eiendom skal alle varsles
  • Når naboeiendommen er et sameie eller borettslag, holder det med sende nabovarsel til styret
  • Hvis søknaden gjelder riving skal de som har pengeheftelser i eiendommen varsles

Du trenger ikke å sende nabovarslet til kommunen når du sender det til naboene. Det gjør du først når søknaden skal sendes inn. 

I de tilfeller der du ikke hvem hvem naboen er, kan du henvende deg til kommuner. De har lister over hvem som er naboene dine, men dette er gjerne en betalingstjeneste. 

Nabovarslet må inneholde:

  • I nabovarslet skal du redegjøre hva du har tenkt å gjøre. Vær så tydelig at naboer/gjenboere kan vurdere om de blir berørt av byggeplanene dine
  • Nabovarslet skal inneholde den samme dokumentasjonen som skal følge byggesaken hvis det berører naboene eller gjenboere
  • Dersom byggingen krever dispensasjon, må du oppgi det
  • Du må oppgi en frist for eventuele merknader fra de du sender nabovarslet til. Fristen skal være minst to uker etter at nabovarslet er sendt og nødvendig dokumentasjon er tilgjengelig for dem  

Hvordan skal jeg sende nabovarslet?

Du kan sende ut nabovarslet via epost, rekommandert eller ved å levere det personlig.

Dette er verdt å merke seg at hvis du sender det som epost: Du må sørge for at du får svar fra naboen om at det er mottatt – automatisk lesebekreftelse holder ikke. 

Blankettene du trenger (5154 Nabbovarsel og 5156: Kvittering for nabovarsel) finner du på nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet.

Merknader fra naboene

Du må ta i mot merknader som naboene har til nabovarslet ditt. Du kan endre byggeplanene dine med hensyn til merknadene før du sender søknaden til kommunen. Endrer du mye eller til noe som betydning for naboene, må du sende nytt nabovarsel.

Dokumentasjon på at naboene er varslet må sendes med søknaden. Du må også forklare hvordan du har tatt hensyn til eventuelle merknader. 

Merk at hvis det går mer enn ett år fra du sendte nabovarsel til du sender søknad til kommunen, må du sende nytt nabovarsel. 

Kan jeg slippe å sende nabovarsel?

Du kan sette opp bygg på opptil 50 kvadratmeter uten å søke til kommunen, og da trenger du heller ikke å sende nabovarsel. Naboene bør allikevel orienteres om hva du skal bygge. 

Her kan du lese mer om hvor stor terrasse eller hvor stor garasje du kan bygge uten å søke.

Kilde: Direktoratet for byggekvalitet og Fram Ingeniørkontor