Slik lager du egen platting

Med en velplassert platting kan du utvide bruksområdet av tomta, enten det er hjemme eller på hytta. Vi viser deg hvordan du går frem!

Slik lager du egen platting

En platting er ganske enkelt et utegulv som er lagt rett på bakken. Her er altså ingen bærende konstruksjoner eller komplisert fundamentering å ta hensyn til.

Det gjør plattingen til et relativt enkelt prosjekt, også for deg som ikke har de helt store snekkererfaringene å vise til.

– Det er mange fordeler ved å anlegge en eller flere plattinger på hyttetomta. Et gulv som er lagt rett på bakken, vil sjelden oppleves som et fremmedelement i naturen, og det vil binde tomt og hytte sammen på en estetisk og praktisk måte, sier forfatterne av Den store hytteboka.

En platting behøver ikke ha rette linjer. Den kan med fordel følge landskapet, for eksempel ved at et nærliggende berg gir en naturlig avslutning på plattingen.

Bruk litt tid på å tilpasse plattingen til omgivelsene, slik at du kan få et særdeles vellykket resultat.

I henhold til plan- og bygningsloven er det mange tiltak som krever søknad og tillatelse fra kommunen.

Det fins imidlertid noen tiltak, som ikke krever verken søknad eller tillatelse, jf. plan- og bygningsloven § 20-3 og byggesaksforskriften § 4-1.

Å lage platting er søknadsfrittFoto: Getty Images

Sett deg godt inn i regelverket før du setter i gang. Kommunene er ofte ikke nådige med å kreve tilbakeføring av arbeidet, dersom de oppdager at du har utført tiltak uten nødvendig søknad og tillatelse.

Bygging av terrasse på bakken kan oppføres uten søknad.

«På bakken» tilsier at terrassen ikke er understøttet, men den kan likevel bygges opp på en slik måte at treverket ikke ligger direkte på bakken.

Terrasser med høyde mer enn 0,5 m over ferdig planert terreng vil imidlertid kreve søknad og tillatelse. Det er også tillatt å fylle ut terrenget med inntil 1,5 m fra terrengnivået, noe som kan være aktuelt i forbindelse med oppføring av platting.

Dersom du bor i rekkehus er begrensningen 0,5 meter, og for bolig i spredtbebygd område er grensen tre meter. Endringene må imidlertid ikke hindre frisiktsoner mot vei.

Imidlertid kan f.eks. plassering av platting medføre at søknadsplikten inntres. Dette gjelder også dersom tiltaket er i strid med arealformål, planbestemmelser og hensynssoner.

Ta derfor kontakt med din kommune om du er usikker om tiltaket er søknadspliktig. Melding om terrasse skal i alle tilfelle sendes inn av tiltakshaver, som er selv ansvarlig for at tiltaket er i samsvar med plan- og bygningslovens forskrifter.