Hus som passer til tomt

God byggeskikk bidrar til trivsel og til kvalitet i bomiljøet. Vi har alle et ansvar for våre omgivelser. Husets indre tilhører eieren, men dets ytre tilhører oss alle. Byggeskikken er det mest dominerende uttrykk for vårt kulturelle nivå.

Velg et hus som passer til tomt, ikke bygg tomten om til huset. Velg tomt før du bestemmer deg for hustype. Hus, tomt og omgivelser må planlegges i sammenheng. Ta gjerne en prat med framtidige naboer, for å se om dere kan samarbeide. Slik bygges også grunnmuren til et godt naboskap. Kontakt fagfolk for å få klarlagt ting du lurer på, så unngår du å gjøre feil som kan være vanskelige å rette opp senere.

Tenk nøye gjennom plassering av:
 • Kjøkken, bod, garderober etc.
 • Elektriske punkter
 • VVS punkter
  og få dette inn på tegningen.

Byggetillatelse
Før du søker om byggetillatelse ber du om en forhåndskonferanse med teknisk etat i kommunen. Dette i forhold til ny plan- og bygningslov.
Byggetillatelse søker du om på fasstsatt skjema. Søknaden skal ha følgende vedlegg:

 • Beskrivelse
 • Situasjon som viser anlegget med omgivelser. Her skal stigningsforhold fremgå.
 • Tegninger av planer, snitt og fasader.
 • Gjenpart av nabovarsel

Ved ombygging, tilbygg og lignende skal tegninger og beskrivelser vise forhold både før og etter byggearbeidet.

Når huset er ferdig skal bygningsrådet ha fullstendige tegninger over bygningen.
Nødvendige søknader/papirer:

 1. Søknad for byggetillatelse
 2. Tegninger
 3. Situasjonsrapport
 4. Nabovarsel
 5. Ansvarshavende for grunnmur og trearbeider
 6. Rørleggermelding for innvendig og utvendig sanitærutstyr
 7. Gravemelding(Televerket, E-verket, Vann- og kloakkvesenet)
 8. Utstikking – oppmåling
 9. Byggeplasskontroll

Utfylling av skjema kan være vanskelig. La fagfolk hjelpe deg.

 • arkitekt/husleverandør
 • byggeleverandør
 • bygningsvesenet/kommunale etater

Plassering
Bygningsrådet skal godkjenne plasseringen av huset på tomta. Det gjelder også plasseringen i høyden. Dette angis vanligvis ved at høyden på grunnmuren avmerkes i terrenget. Hvis gesimshøyden er over åtte meter og mønehøyden over ni meter, kan huset plasseres bare der hvor det er inntegnet på reguleringsplanen. Mønehøyden og gesimshøyden måles i forhold til gjennomsnittlig planert grunn rundt hele huset. Bygningsrådet skal også påse at huset ikke føres opp i strid med Veglovens bestemmelser om byggegrense og fri sikt.

Avstanden til nabogrensen skal minst svare til bygningens halve høyde og ikke være under fire meter. Hvis naboen går med på det, eller det dreier seg om garasje eller uthus med grunnflate inntil 50 kvm, kan Bygningsrådet godkjenne kortere avstand til nabogrensen.