Egeninnsats – kan by på en skikkelig smell

I fjor døde en huseier i boblebadet sitt da han var i ferd med å teste det etter selv å ha foretatt installasjonen. Bruk av fagfolk kunne ha reddet livet hans.

Mange lever kanskje mye farligere enn det de vet om på varmekabler som de selv har lagt uten innblanding fra fagfolk. Andre setter i gang en prosess med fukt- og råteskader fordi de går for den vanlige blandingen av ukyndighet og billige løsninger. Dette får følger for forsikringsoppgjør, og også i forbindelse med overdragelse til nye eiere. Det er mulig at noen ser på autoriserte installatører som ”plunder og heft” – men det er før problemene begynner å melde seg.

Aktsomhetskrav
Blir det forsikringssak av en skade, vil det kunne bli avkorting i oppgjøret hvis regelverket ikke er fulgt. Vi snakker her om at konkrete forskrifter ikke er fulgt, eller at handlemåten etter en konkret vurdering medfører avkorting. Utgangspunktet er at du i en forsikringssak må forholde deg til forsikringsavtalen og gjeldende lovverk og rettspraksis. Dersom forsikringsselskapet mener du har opptrådt grovt uaktsomt kan avkortingsnemnda avgjøre hvor uaktsom du har vært og hvor mye erstatningen din skal reduseres. Avkortingsnemnda er organisert under Forsikringsklagekontoret. Monterer du varmekablene selv uten innblanding fra fagfolk risikerer du å ikke få fullt oppgjør fra forsikringsselskapet hvis det begynner å brenne eller andre skader oppstår. Det gjelder skade på person, eiendom og tredjemann. Du kan her tenke deg at feilmontering medfører skade på deg selv, på huset ditt og på en tilfeldig tredjemann. En avkorting – og også et regresskrav – vil kunne bli resultatet av å ikke bruke fagfolk.

Pipebranner
Forsikringsselskapene krever at huseier ser til at pipen er i forskriftsmessig stand.
Pipebranner er normalt omfattet fullt ut av forsikringen, men der huseier har gjennomført egne arbeider med brannmur eller pipe som ikke er forskriftsmessig, kan dette få følger for en eventuell erstatningsutbetaling.

Elektriske anlegg
I over 70 år har myndighetene satt krav til at fagfolk skal arbeide med elektriske installasjoner. Hensikten er at installasjonene skal utføres på en sikker og forsvarlig måte. Slik at risikoen for branner og ulykker blir minst mulig. Den store økningen av elektriske hjelpemidler i hjemmene har økt viktigheten av sikkerhetsarbeidet her. Du har lov til å foreta enkelte elektriske tilkoplinger på eget utstyr. Men det må skje på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte. I ruten kan du se hva du kan gjøre selv. Kilden er Norsk Brannvernforening. Feil i det elektriske anlegget er årsaken til rundt 20 prosent av alle boligbranner. Disse brannene har gjerne sammenheng med feil ved installasjon, mangelfullt vedlikehold, manglende oppgradering eller overbelastning.

Våtromskader
Hvert år meldes det om vannskader for nærmere 3 milliarder kroner i norske våtrom.
Våtromsnormen fra 1995 angir retningslinjer for konstruksjon av våtrom. Den er ikke innlemmet i forskriftene og våtromsentreprenørene har dermed ingen plikt til å følge normen. Det anbefales imidlertid å følge normen både for håndverkere og private. Private bør også sørge for å følge opp slik at engasjerte håndverkere følger normen.
Hvis det oppstår skader som følge av grov uaktsomhet vil det kunne bli avkorting. Eksempler er manglende membran, uvettig føring av rør, og dårlige materialer. Bor man i 2. etasje i et horisontalt delt hus vil dårlige installasjoner sette både egen bolig og andres bolig i fare for å bli skadet, i tillegg til at varmekabler kan medføre livsfare hvis de ikke er riktig installert. Det antas at fukt- og råteskader står for 50–75 prosent av alle skader på norske boliger. En del av dette antas å ha sin årsak i utilstrekkelig håndverk og dårlige materialer. Fuktskader kan medføre helserisiko.

5 års reklamasjonsrett
En del av oppussingen kan du gjøre selv. Rivingen bør gå greit for de fleste, men flisleggingen krever at man ikke har ti tommeltotter.
Prisen når du pusser opp badet, er ofte mellom 18 000 og 22 000 kroner per kvadratmeter inkludert moms. Legger du
flisene selv, sparer du 4000 – 6000 kroner kvadratmeteren.
Det norske gjennomsnittsbadet er
nemlig ikke større enn fire-fem kvadratmeter
Håndverkerne forholder seg til en femårig reklamasjonsrett i håndverkerloven, og er skeptiske til at du gjør deler av jobben selv. Noen håndverkere er redd for at du gjør noe feil når du selv blander deg i arbeidet. Håndverkerne frykter at du deretter skylder på dem, og bruker reklamasjonsretten på fem år.