Varmtvannsbeholderen – en bakteriebombe

På sin ferd gjennom ledningsnettet drar vannet med seg partikler som kan gi grobunn for en omfattende bakterieflora.

Installer en bereder
Selv om vannet er aldri så rent når det forlater kilden, skjer det mye før det når fram til den enkelte husstand.

Underveis drar vannet med seg smuss, humus, alger, sand, kalk og rust fra vannforsyningsnettet. Dette bunnfelles i varmtvannsberederen, og kan medføre en blomstrende bakterieflora. I tillegg tærer det på de tekniske installasjonene, noe som igjen kan redusere berederens levetid.

Helserisiko
Hoveddelen av norske vannforsyninger henter sitt vann fra overflatekilder som har et høyt innhold av organisk materiale – såkalt humus. Dette bunnfelles og legger seg som et slamlag i bunnen av varmtvannsberederen. En masse som er den reneste godteposen for bakterier, og som under de rette forutsetninger kan føre til en oppblomstring av dem.

En bakterieflora som kan være en reell risiko for helsen. Mest kjent av disse er legionellabakterien. Den er ikke en trussel for drikkevannet som sådan, men derimot når vannet er i forstøvet form. For eksempel når vi dusjer. Da oppstår det vanndamp som vi puster inn. Innholder berederen legionellabakterier, blir vi i verste fall eksponert for den farlige og dødelige sykdommen legionellose.

Vi kan også påføres ulike former for lungebetennelse. Disse kan føre til svært uheldige konsekvenser. Spesielt for personer med lavt immunforsvar. Utover de helsemessige skadene, bidrar også slammet til misfarging av sanitærutstyr og på klesvasken. Det medfører også slitasje på de tekniske installasjonene som dyser, varmekolber og annet kostbart utstyr. Med den følge at det må skiftes ut lenge før tiden.
Det er imidlertid viktig å få fram at berederprodusentene ikke kan klandres for dårlig vannkvalitet og følgeskader, det ansvaret må vannforsyningseier stå ansvarlig for.

Filterløsning Norske produsenter av varmtvannberedere er ikke ukjent med problematikken, og har satt i verk foranstaltninger for å motvirke de uheldige konsekvensene. Blant annet ved å sørge for en beredertemperatur som er høy nok til å ta knekken på bakteriefloraen.

– Dette er for så vidt et kjent problem. Avleiring av slam i berederne er en konsekvens av det vannet fanger opp underveis på sin ferd til sluttbrukeren, sier Christoffer Braathen i Oso Hotwater.

– Vi anbefaler at man spyler gjennom berederen, men det er ikke så mange som tenker over det. Jobben gjøres enkelt ved å åpne 2-3 varmtvannskraner på fullt trykk samtidig i ca 10 minutter, og forebygger oppbygging av bunnslam.

Den beste løsningen er imidlertid å stoppe rusk og rask før det når fram til berederen. Til dette formålet finnes det filterløsninger som kan monteres på endestasjonen før berederen. Disse bidrar til å løse problemet på en effektiv måte, forteller Braathen.

Temperatur er også viktig for å unngå bakterievekst. Derfor har alle Osos beredere en beredertemperatur på 75 grader. En temperatur som er høy nok til å få bukt med legionellabakterien, som ikke tåler temperaturer over 65 grader.

Det betyr ikke en temperatur i kranen på 75 grader. Den justeres i blandeventilene på toppen av berederen, som prefabrikert er innstilt på mellom 50 og 60 grader. På den måten oppnås riktig temperatur på vannet uten at man trenger å senke temperaturen i berederen.

– Vi kan også tilby våre kunder en vannanalyse dersom de har borevann, eller det eksisterer helt spesielle lokale forutsetninger i forhold til vannkilden.

Hvis folk er i tvil kan en vannprøve sendes inn for analyse hos oss. Da kan vi anbefale preventive tiltak tilpasset det aktuelle tilfellet, men i det store og hele er dette sjelden nødvendig, informerer Braathen.

Vannrenseanlegg
Ønsker man å unngå problemet med bunnfall i varmtvannsberederen, er det mulig å gardere seg mot mange av utfordringene ved installasjon av en tilpasset filterstasjon på vanninntaket til boligen.

Det finnes ulike typer profesjonelle vannrenseanlegg for privat husholding. De er i stand til å filtrere ut både partikler, humus, rust og kalk. Hvis man i tillegg ønsker å redusere faren for oppblomstring av bakterier som følger med vannforsyningen, kan man også installere en såkalt bakteriologisk barriere, for eksempel et UV-anlegg.

Med en slik tilpasset filterstasjon har man tatt et langt skritt i retning av å sikre seg mot ubehageligheter fra varmtvannsberederen og er samtidig sikret et godt og helsefremmende drikkevann i krana.