Norsk drikkevann må bli bedre

Norge har et vannledningsnett som i snitt er 100 år gammelt. Vannledningsrør og kloakkrør ligger ofte rett ved siden av hverandre. Dette er en av årsakene til at drikkevannet i Norge ikke er så bra som vi antar.

Så mange som 200 000 mennesker mottok drikkevann i Norge som var infisert av E.coli-bakterier i 2005. Dette er tall som er kommet frem etter granskningsrapporten i forbindelse med Giardia-parasitten som ble funnet i drikkevannsforsyningen i Svartediket i Bergen i 2003. Nasjonalt Folkehelseinstitutt kommer dessuten med følgende advarsel: «Både vann- og avløpsledninger har normalt betydelige lekkasjer. Når ferdig behandlet drikkevann distribueres til abonnentene via ledningsnett…» vil det som regel skje en endring av vannkvaliteten.

Dette kan få helse- og bruksmessige konsekvenser for abonnentene. Abonnentene vil tidligst kunne merke at drikkevannet er forurenset av kloakk når konsentrasjonen er over en prosent.

Kloakkvannet utgjør stor smittefare lenge før konsentrasjonen når dette nivået”. (Fra rapporten ”Vannkvalitetsendring i ledningsnett for drikkevann, en kompleks problematikk av 14.06.2005)

Stort sykefravær

Det er et faktum at en del av sykefraværet her til lands skyldes forurenset drikkevann. Nasjonalt Folkehelseinstitutt mener at mellom 100 000 og 200 000 mennesker årlig er direkte berørt av sykdommer som er knyttet opp mot vannbåren smitte. Neste gang du får diaré, hodepine eller muskelsmerter kan det like gjerne skyldes dårlig drikkevann, som at du har fått i deg bedervet mat.

Å påstå at drikkevannet ikke holder mål i Norge, er som å ”banne i kirken”. Mange av oss har lenge levd i den beste tro – at vannet fra springen alltid er rent.

I dag har vi fakta på bordet fra flere seriøse aktører, blant annet Mattilsynet og Nasjonalt Folkehelseinstitutt som forteller oss at det ikke står like bra til overalt med norsk vannkvalitet.

Kommunene svikter

– Flere norske kommuner leverer elendig vannkvalitet til sine abonnenter, mener Per Henriksen, gründer bak nettstedet www.AUN.as, som overvåker drikkevannskvaliteten i Norge og leverer vannrensesystemer.

Dersom Bergen Kommunale Vannforsyning hadde tatt sine forbrukere på alvor ved å sikre vannkilden i tide med bakteriologiske barrierer, ville Giardia-katastrofen vært betydelig begrenset, hevder Henriksen.

– Kort tid etter skandalen ble de rette tiltakene satt i verk for å bedre kvaliteten på vannrenseanlegget i Bergen. Lignende eksempler finnes det flere av rundt om i landets kommuner, sier Henriksen. Faktisk er det mange kommunale vannforsyninger som ikke har sentral godkjenning i henhold til Drikkevannsforskriften, påpeker Per Henriksen.

Krav til drikkevann

Helse- og omsorgsdepartementet har utarbeidet kvalitetsnormer som drikkevannet skal tilfredsstille. Generelt kan de viktigste kravene for godt drikkevann til privat og profesjonell bruk settes opp slik.

  1. Det skal være hygienisk betryggende, uten helseskadelige bakterier 
  2. Det skal være kjemisk betryggende 
  3. Det skal være klart
  4. Det skal være fritt for framtredene lukt og smak
  5. Det skal ikke virke tærende på rør og installasjon
  6. Temperatur bør være mellom 2 og 12 grader
  7. Leveringssikkerhet